ماه نو http://maaheno.mihanblog.com 2018-11-14T15:47:50+01:00 text/html 2015-05-18T18:52:17+01:00 maaheno.mihanblog.com ماه نو این جملات از کیست? http://maaheno.mihanblog.com/post/133 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">«ملت ایران تصمیمات شورای امنیت و سازمانهای بی ارزش را جز ورق پاره هایی در خدمت وتو کنندگان نمیداند...»</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">پاسخ: امام خمینی (ره)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">" ملت ایران به پیروی از قرآن کریم و اسلام بزرگ، راه چاره را یافت و رژیم امریکایی پهلوی را پس از فریادها و اعتصابها با مشت و دندان در مقابل تانکها و مسلسلها از پای درآورد، و صدام جنایتکار و حزب مشرک او را با ایمان و قیامِ لله از پای درآورد، و صدام بلند پرواز را که لاف سرداری قادسیه میزد به دریوزگی و ذلت کشاند، و تمام توطئهها را با هدایت الهی در نطفه خفه کرد. و اکنون نیز از پای نمینشیند تا آنچه از روز اول به عنوان غرامت و برای تأدیب مجرم خواست جامه عمل پوشد، و تصمیمات شورای امنیت و سازمانهای بی ارزش را جز ورق پاره هایی در خدمت «وتو» کنندگان نمی داند..."</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">صحیفه امام، ج16، ص: 381</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=16&amp;page=380" target="_blank" title="">&nbsp;لینک</a><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">محمود احمدی نژاد:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">شما فکر می کنید که اگر جمع شوید و کاغذ پاره صادر کنید، می توانید جلوی ملت ایران را بگیرید، شما بیست و هشت سال مخالفت کردید، محاصره اقتصادی، تحریم و فشارهای سیاسی را انجام دادید، اما امروز ملت ایران هسته ای است و اگر باز هم تکرار کنید، حاصل آن را خواهید دید و بدانید این حرکت شما بر اراده ملت ایران اثری نخواهد داشت. ( </span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">۲۵</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">اسفند </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">۱۳۸۵)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">محمود احمدی نژاد:</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">قطعنامه های تحریم این کشور کاغذ پاره بود که خنثی شد.( </span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">۱۰</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">اردیبهشت </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">۱۳۹۲)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span><img hspace="0" border="0" alt="" vspace="0" src="http://maaheno-mihanblog.persiangig.com/image/ahmadi/ahmadiNejad.png"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">دکتر ولایتی :</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">قطعنامه های شورای امنیت ورق پاره نیست.</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">روحانی :</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">لیسانس حقوق را در دانشگاه تهران و فوق لیسانس و دکترا را در خارج از کشور آموختم. این درس به من آموخت فرق قطعنامه شورای حکام و شورای امنیت با کاغذ معمولی چیست. آنکه حقوق نخوانده این تفاوت‌ها را بخوبی لمس نمی‌کند.</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">حسن روحانی:</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">کسی که می‌‌گفت قطعنامه‌ها کاغذپاره‌ای بیش نیست وابستگی ما به واردات را بیشتر کرد. (</span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">۵</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">آذر </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">۱۳۹۲) </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2015-04-30T19:07:54+01:00 maaheno.mihanblog.com ماه نو منظور رئیس جمهور از «عده ای» کیست؟ http://maaheno.mihanblog.com/post/132 <p> </p><p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"> </p><p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"> </p><p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">حضرت آقا در دیدار مداحان 94/01/30:</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">همان‌طور که عرض کردم بنده به مجریان امر اعتماد دارم؛ این را شما بدانید؛ این آقایانی که مشغول کار هستند، اینها افرادی هستند مورد اعتماد ما، من در مورد آنها هیچ تردیدی [ندارم]؛ در آنچه تا حالا بودند، ان‌شاءالله بعد از این هم تردیدی به‌وجود نخواهد آمد؛ هیچ تردیدی نسبت به آنها ندارم. لکن درعین‌حال جدّاً دغدغه دارم؛ <span style="color:red">این دغدغه ناشی از آن است که طرف مقابل بشدّت اهل فریب و دروغ و نقض‌عهد و حرکت در خلاف جهت صحیح است</span>؛ طرف مقابل این‌جوری است. یک نمونه‌اش در همین قضیّه اتّفاق افتاد؛ بعد از آنکه که مذاکره‌کنندگان ما مذاکره‌شان تمام شد، بعد از چند ساعت بیانیّه‌ی کاخ سفید منتشر شد در تبیین مذاکرات. این بیانیّه‌ای که آنها منتشر کردند ــ که اسمش را میگذارند «فکت‌شیت» ــ در اغلب موارد خلاف واقع است؛</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Yekan&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Yekan&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">رئیس جمهور در شیراز 94/02/09</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;">:</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">در همین مذاکرات هسته‌ای عده‌ای با حسن نیت می‌گفتند مذاکره نکنیم، زیرا طرف مقابل خطرناک است. این عده فکر می‌کنند که ایران در حال توسعه نمی‌تواند، با کشورهای بزرگ مذاکره کند</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;">. </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:red">می‌ترسند که سرمان کلاه برود</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma">، اما ما ترسی از مذاکره نداریم و قدرت تیم دیپلماتیک کشور در برابر قدرتهای بزرگ ، نماد اراده و اعتماد به نفس ملی ا</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yekan&quot;">ست</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;">.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma"></span><p></p><p></p><p></p> text/html 2015-01-29T19:17:49+01:00 maaheno.mihanblog.com ماه نو سیلی سخت بر شیطان http://maaheno.mihanblog.com/post/131 بعد از حمله ای که اسرائیل به بلندی های جولان کرد و باعث به شهادت رسیدن سردار الله دادی و برخی از نیروهای حزب الله شد؛ سیدحسن نصرالله وعده انتقام داد و نیروهای اسرائیل به حالت آماده باش کامل درآمدند. برآورد من این بود که حزب الله الان که نیروها در حالت آماده باش هستند تلافی نخواهد کرد و در موقعیتی مناسب غافلگیرانه عمل خواهد کرد. ولی اینطور نبود و حزب الله در عین آماده باش ارتش اسرائیل با حمله ای مرگبار 17 نفر از اونها رو به درک واصل کرد و سیلی سختی بر شیطان زد.<div><br><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://maaheno.persiangig.com/image/other/Benjamin-Netanyahu.jpg" alt=""></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://maaheno.persiangig.com/image/other/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87%20%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84%2008-11-93.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;">پی نوشت:</div><div style="text-align: right;">متاسفانه برخی از وب سایتهای خبری که جهتگیری خاصی دارند؛ چند مورد در خصوص این حمله خبر منتشر کردند و در همه اونها تعداد تلفاتی که اسرائیل اعلام کرده رو به عنوان تلفات منتشر کردند. 2 کشته و تقریبا 4 زخمی؛ در حالی که طبق خبر حزب الله تلفات اونها نزدیک به 17 نفر اعلام شده.&nbsp;</div><div style="text-align: right;">اینکه تعداد تلفات اعلام شده از سوی اسرائیل برای اونها معتبر تر بود برای من جالب هست!!</div> text/html 2014-11-10T18:12:40+01:00 maaheno.mihanblog.com ماه نو تفسیر درس های کربلا http://maaheno.mihanblog.com/post/128 بعضی ها که همه جوره قدرت تجزیه و تحلیل واقعه عاشورا رو دارن خدا کنه آب ننوشیدن حضرت ابوالفضل علیه السلام &nbsp;رو درس تعطیلی راکتور آب سنگین اراک تفسیر نکنن! .........<div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://maaheno-mihanblog.persiangig.com/image/dolate11/vataneEmrooz_roohani_karbala.jpg" alt=""></div> text/html 2014-09-30T19:25:32+01:00 maaheno.mihanblog.com ماه نو درد دل انتخاباتی وزیر خارجه با آمریکایی ها http://maaheno.mihanblog.com/post/127 <p style="font-size: 13px; font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;">وطن امروز نوشت:</p><p style="font-size: 13px; font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;">درک اینکه دولت آقای روحانی برای نهایی کردن یک توافق هسته‌ای با غرب بی‌نهایت مشتاق باشد اصلا دشوار نیست. سیاست خارجی دولت آقای روحانی بر دکترینی استوار شده که اگر توافق نهایی شکل نگیرد، هم خود بی‌اعتبار می‌شود و هم بسیاری دیگر از رؤیاهای غربگرایان را در ایران به سقوط خواهد کشاند. دکترین سیاست خارجی دولت از روز نخست این بوده که منشأ بسیاری از مشکلات کشور ناتوانی گذشتگان از درست سخن گفتن با جهان بوده است. دولت روحانی بویژه محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه او همواره اصرار داشته‌اند اگر زبان جهان را بدانید و با آن با ادبیاتی درست و محترمانه سخن بگویید، گره بسیاری از مشکلات در دم گشوده خواهد شد. به تعبیر ویتگنشتاینی‌ها، زبان جدید، جهانی جدید را از پی خود خواهد آورد.&nbsp;<br><br>منتقدان البته می‌دانستند که داستان به عوض کردن واژگان و تغییر ادبیات محدود نخواهد ماند و بزودی سر از جاهای دیگری درخواهد آورد. دیری نپایید که محترمانه سخن گفتن جای خود را به پذیرش راهبرد اعتمادسازی داد که در اصل چیزی نیست جز اینکه ابتدای راه ابزارهای قدرت و اهرم‌های اصلی چانه‌زنی‌تان را از شما بگیرند و در ادامه مسیر دائما امتیازهای بیشتر بخواهند. پس از آن، استراتژی «سخن گفتن به زبان جهان» تبدیل شد به؛ به رسمیت شناختن تمام نگرانی‌های غرب درباره ایران و بدتر از آن، پذیرفتن اینکه این نگرانی‌ها باید از همان راهی رفع شود که غربی‌ها می‌خواهند. در نهایت، سخنگویان خوب ما در مواجهه با جهان که جهان را هم خلاصه در غرب می‌دیدند تلویحا پذیرفتند ایران تا اطلاع ثانوی یک استثناست، حقوقی کمتر از دیگران دارد و تکالیفش بیش از دیگران است و این اصلاح‌شدنی نیست الا اینکه پیمودن یک مسیر حدودا یک دهه‌ای اعتمادسازی را بپذیرد.&nbsp;<br><br>تا اینجا یک نتیجه‌گیری ساده به دست می‌آید: وقتی ما با غربی‌ها خوب حرف می‌زنیم، آنها متقابلا دلیلی نمی‌بینند که با ما همین کار را بکنند، وقتی ما نگرانی‌های آنها را به رسمیت می‌شناسیم، آنها بر فهرست نگرانی‌های خود می‌افزایند و وقتی ما دوستی می‌ورزیم، آمریکایی‌ها به این نتیجه می‌رسند که دشمنی کردن کاری درست و بموقع بوده است.&nbsp;<br><br>اکنون اما بویژه از سفر نیویورک به این سو، کار از درست حرف زدن و درست عمل کردن بسیار فراتر رفته و به درددل کردن کشیده است!&nbsp;<br><br>سخنان حیرت‌انگیز آقای محمدجواد ظریف در روز 26 شهریور در جمع اعضای شورای روابط خارجی آمریکا را چیزی جز درددل انتخاباتی با دوستان آمریکایی نمی‌توان نامید.&nbsp;<br><br>ظریف در این سخنان که شبیه به آن را پیش‌تر هم گفته بود- در پاسخ به هاله اسفندیاری می‌گوید اگر غربی‌ها قدر فرصت ایجاد‌شده را ندانند و با دولت آقای روحانی توافق نکنند، مردم 16 ماه بعد در انتخابات مجلس پاسخ آنها را با رای دادن به جریانات غرب‌ستیز خواهند داد. وی برای اینکه مخاطبانش دقیقا متوجه عمق مساله شوند یادآوری می‌کند بار گذشته که در سال‌های 83 و 84 غربی‌ها فرصت توافق با ایران را از دست دادند، رئیس‌جمهوری در ایران بر سر کار آمد و 8 سال شیرین دولت را در دست داشت که کسی مانند وی را بازنشسته کرد!&nbsp;<br><br>سخنرانی آقای ظریف در جمع اعضای شورای روابط خارجی آمریکا بویژه فقره اخیرالذکر آن، یعنی جایی را که وی برای بقا در صحنه سیاست داخلی ایران دست به دامن آمریکایی‌ها می‌شود، باید احتمالا به عنوان جدیدترین مدل «درست حرف زدن» با غربی‌ها در تاریخ ثبت کنیم.&nbsp;<br><br>بعید می‌دانم کسی در دولت آقای روحانی می‌توانست صریح‌تر از این، پس داستان را برملا کند و راز مگویی را که اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند آن را در پستوها در گوش یکدیگر زمزمه کنند، اینچنین بر فراز بام فریاد بزند. البته این را هم بعید می‌دانم که آقای دکتر روحانی که در سفر نیویورک نشان داد امانتدار خوبی برای ارزش‌های انقلاب اسلامی است- چندان موافقتی با این مدل گشودن سفره دل برای اجنبی داشته باشد.&nbsp;<br><br>یکی از انتقادات مبنایی اصولگرایان به جریان اصلاح‌طلب همواره این بوده است که این جریان&nbsp;<br>همچون اسلاف دیگرش در طول تاریخ یک سده اخیر- همواره تلاش می‌کند خود را به نیروی مطلوب غرب در ایران تبدیل کند و سر بزنگاه به جای آنکه به سرمایه اجتماعی خویش امید ببندد، چشم به بیرون مرزها می‌دوزد و پیروزی و ماندگاری را از آنها طلب می‌کند.&nbsp;<br>شاید به همین سبب است که این جریان، حتی وقتی در انتخاباتی مانند انتخابات سال 88، یک سرمایه اجتماعی عظیم به کف می‌آورد، باز هم به جای آنکه این سرمایه را در سبد نظام و انقلاب بگذارد، آن را دودستی به غربیان هبه می‌کند تا ببینند چه‌سان می‌توانند از آن ابزاری برای توطئه و آشوب بسازند.&nbsp;<br><br>سخنان محمدجواد ظریف که بیشتر خود را یک دوم خردادی می‌داند تا یک اعتدالگرا- در واقع دارای دو پیام اصلی است؛ نخست او می‌خواهد به آمریکا بگوید یگانه نیروهایی که درست سخن گفتن با آمریکا را بلدند همین‌هایی هستند که اکنون بر سر کارند لذا غرب نباید از انجام وظیفه تاریخی خود در ماندگار کردن آنها قصور کند.&nbsp;<br><br>و دوم، ظریف به صراحت اعتراف می‌کند این جریان برای ماندگار شدن در محیط سیاست داخلی کشور به کمک و اعانت و دستگیری غرب نیاز دارد و بدون آن، یعنی اگر قرار باشد صرفا به ظرفیت‌های داخلی خود اکتفا کند، بی‌تردید میدان را به حریفان واگذار خواهد کرد.&nbsp;<br>هر دو اعتراف را باید به عنوان بخشی به یادماندنی از کارنامه جریان غربگرا در ایران ثبت کرد.&nbsp;<br>چه توافق نهایی انجام شود و چه نشود، این موضوع از یاد نخواهد رفت که چگونه کسانی وقتی خلوتی با دوستان آمریکایی خود پیدا کردند، نتوانستند در مقابل وسوسه «شیرین کردن خود» مقاومت کنند.&nbsp;<br><br>منتها ظریف یک نکته را خوب گفته است؛ بله! در ایران، مردمی هستند که در موقع درست، در گرفتن تصمیم درست خطا نمی‌کنند.</p><p style="font-size: 13px; font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;"><br></p><p style="font-size: 13px; font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;"><a href="http://maaheno-mihanblog.persiangig.com/video/zarif_haleEsfandiari.flv" target="_blank" title="">دریافت فیلم پرسش و پاسخ ظریف با هاله اسفندیاری</a></p><p style="font-size: 13px; font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;"><a href="http://maaheno-mihanblog.persiangig.com/video/zarif_albaradei.mp4" target="_blank" title="">دریافت فیلم صحبت های چند سال پیش ظریف با البرادعی با همین مضمون</a></p><p style="font-size: 13px; font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;"><a href="http://jahannews.com/vdchvinxq23n6vd.tft2.html" target="_blank" title="">خبر مرتبط</a></p> text/html 2014-08-25T18:56:31+01:00 maaheno.mihanblog.com ماه نو نامه سرگشاده دکتر زیبا کلام http://maaheno.mihanblog.com/post/126 <div>سعید زیباکلام استاد دانشگاه تهران در واکنش به اظهارت رئیس‌ جمهور در همایش سفرا و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نامه ای سرگشاده منتشر کرده است که در خبرگزاری نسیم منتشر شده است:</div><div><br></div><div>بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی مله رسول الله</div><div>نامۀ سرگشاده به رئیس‌جمهوری اسلامی ایران</div><div>ریاست محترم جمهوری جناب آقای حسن روحانی،</div><div>با سلام و آرزوی عاقبت بخیری، در سخنرانی اخیر خود در همایش رؤسای نمایندگی‌های سیاسی اظهاراتی کرده‌اید که به حسب انجام وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر لازم است پاره‌ای از آن‌ها را مورد بحث و تحلیل قرار دهم.</div><div>در آن سخنرانی گفته‌اید یک عده که به ظاهر شعار می‌دهند "ولی بزدل سیاسی‌اند. هر وقت می‌خواهد مذاکره شود عده‌ای می‌گویند ما هم داریم می‌لرزیم. خوب به جهنم. بروید یک جای گرم برای خودتان پیدا کنید. چکار کنیم خداوند شما را ترسو و لرزان آفریده؟ ما چکار کنیم؟ تعامل‌هراسی غلط است مذاکره‌هراسی غلط است مفاهمه‌هراسی غلط است".</div><div>1. جناب آقای روحانی! آیا از سر تدبیر و اعتدال است که می‌پندارید و هم می‌گویید که منتقدان توافقنامه ژنو ـــ اعم از نمایندگان مردم، استادان دانشگاه و حوزه، و کثیری از دانشجویان و طلاب غیور و هشیار ـــ "بزدل سیاسی‌اند"؟</div><div>2. آیا بواقع درست و روا می‌دانید که رجال سیاسی در قضاوت خود از منتقدان نقشی را هم به خداوند رحمان نسبت بدهند؟ هیچ تابحال اندیشیده‌اید که اگر روا باشد همه چون شما رفتار کنند از آن خدا نزد خلائق چه باقی می‌ماند؟ و ثانیاً عرصۀ سیاست، که ظاهراً جنابعالی خود را در آن بسیار متبحّر و ماهر می‌دانید، چه صورت و سیرتی پیدا می‌کند؟ آیا روشن نیست که در این صورت عرصۀ سیاست با چه هرج و مرج و آشفتگی‌ای مواجه خواهد شد؟ و چه حق‌کشی‌ها و خونریزی‌هایی درپی خواهد داشت؟ آیا بهتر نیست زین‌پس از دادن نقش به خداوند سبحان در تمام قضاوت‌های خود دربارۀ انسان‌ها اکیداً خودداری کنید؟</div><div>3. آیا مصلحت نمی‌دانید مشخص کنید کدامیک از منتقدان و در کجا گفته‌اند ما از مذاکره می‌لرزیم و یا از تعامل و مفاهمه هراس داریم، از آن روی که ملت ایران مپندارد که سخنان رئیس‌جمهور مصداق ندارد و با واقعیت نمی‌خواند؟</div><div>***</div><div>گفته‌اید "ما شعور می‌خواهیم، ما تدبیر می‌خواهیم" و "یک نمونه‌اش همان توافق ژنو بود … قدم بسیار مهمی برداشته شد. هم اصل غنی‌سازی و هم حق غنی‌سازی ما پذیرفته شد و اعمال این حق در چارچوب نیاز منطقی کشورمان باید باشد، این هم پذیرفته شد…".</div><div>4. جناب آقای روحانی! آیا شما واقعاً نمی‌دانید که "حق غنی‌سازی" ایران حتی یکبار هم در توافقنامۀ ژنو ذکر و قید نشده است؟ آیا شما واقعاً نمی‌دانید که بر سر ذکرشدن حق غنی‌سازی ایران در توافقنامۀ ژنو، میان وزیر امور خارجه شما و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا مناقشه‌ای درمی‌گیرد و نهایتاً وزیر امور خارجه متخصص و مدبر و هوشیار شما متوجه می‌شود که ذکر نشده و او اشتباه می‌‌کرده است؟</div><div>5. جناب آقای روحانی! اینکه گفته‌اید شعور و تدبیر می‌خواهید و یک نمونه‌اش همان توافقنامۀ ژنو بود که در آن "حق غنی‌سازی ما پذیرفته شد"، مابقی شعورها و تدبیرهای دولت شما به همین ترتیب و منوال است؟ آیا خسارات بسیار سنگینی که بخاطر ماجرای نفتی کرسنت به ایران خورده است نمونه‌ای دیگر از آن شعور و تدبیر مطلوب و منظور جنابعالی است؟</div><div>6. جناب آقای حسن روحانی! آیا اینکه می‌گویید "اِعمال این حق غنی‌سازی در چارچوب نیاز منطقی کشورمان باید باشد، این هم پذیرفته شد"، خلاف واقع نیست؟ آیا شما واقعاً نمی‌دانید در توافقنامۀ ژنو هیچ ذکر و قیدی از "نیاز منطقی" نشده‌ است؟ آیا شما واقعاً نمی‌دانید که بخش چهارم توافقنامۀ ژنو دربارۀ چارچوب غنی‌سازی ایران چه می‌گوید؟ آیا به زبانی ساده نمی‌گوید: 1. برنامۀ غنی‌سازی ایران باید با آمریکاییان مورد مذاکره و متقابلاً تعریف شود؟ 2. که شاخص‌های برنامه غنی‌سازی ایران باید با آمریکاییان مذاکره شود و سپس متقابلاً مورد توافق قرار گیرد؟ 3. که این شاخص‌ها باید با نیازهای عملی ایران سازگار باشد، نیازهای عملی‌ای که به تبع باید با آمریکاییان مورد مذاکره و موافقت قرار گیرد؟ 4. که دامنه و سطح و ظرفیت فعالیت‌های غنی‌سازی ایران باید با آمریکاییان مورد مذاکره و موافقت قرار گیرد؟ 5. که مکان فعالیت‌های غنی‌سازی و نیز مکان ذخیره‌سازی اورانیوم غنی‌شده باید با آمریکاییان مذاکره و موافقت شود؟ 6. که حتی مدت‌زمان این فعالیت‌ها باید با آمریکاییان مورد مذاکره و موافقت قرار گیرد؟</div><div>7. آیا مقصود شما از اینکه گفته‌اید "تمام حقوق ایران از جمله حق غنی‌سازی در توافقنامۀ ژنو به رسمیت شناخته شده است(20 آذر 92)، همین حضور و نقش تعیین‌کنندۀ آمریکا در تمام پیچ و خم برنامۀ هسته‌ای ایران است؟ آیا امکان دارد تنها یک کشور دیگر را</div><div><br></div><div>نام ببرید که حق غنی سازی‌اش از این میزان تدبیر و عقلانیت بهره برده است؟</div><div>8. آیا شما می‌توانید توضیح دهید با وجود نابودکردن تمام ذخایر اورانیوم 20٪ غنی‌شده، اضمحلال دستگاه‌های غنی‌سازی 20٪، عدم نصب سانتریفیوژ‌های نسل جدید، عدم تولید و ذخیره‌سازی سانتریفیوژهای نسل جدید، اکسیدکردن تمام اورانیوم‌هایی که پس از توافقنامۀ ژنو زیر 5٪ غنی شده‌اند، عدم راه‌اندازی بیش از ده هزار سانتریفیوژ از کل موجودی نوزده هزار سانتریفیوژ، توقف و تعطیل غنی‌سازی بالای 5٪ در تمام مراکز هسته‌ای ایران، عدم راه‌اندازی رآکتور اراک، عدم حمل سوخت یا آب سنگین به سایت رآکتور، عدم تولید سوخت بیشتر برای رآکتور اراک، عدم نصب قطعات باقیمانده رآکتور اراک، تعطیل بازفرآوری و یا ساخت تأسیسات برای بازفرآوری، در اختیارگذاردن اطلاعات و بازرسی‌های بی‌سابقه از نطنز و فردو و اراک، و نیز بازرسی کارگاه‌های ساخت سانتریفیوژ و چرخنده‌ها، انبار سانتریفیوژها و چرخنده‌ها، معادن اورانیوم، و کارخانجات تغلیظ اورانیوم، چگونه می‌توان ادعا کرد که "دستاورد قطعی این توافق اولیه، به رسمیت شناخته‌شدن حقوق هسته‌ای ایران است‌"(3/9/92، در نامه به رهبریت انقلاب) و ما "به هیچ عنوان از حقوق مسلم‌مان عقب‌نشینی نخواهیم کرد"(21/5/ 93 سخنرانی در همایش سفرا و مسئولان وزارت خارجه)؟</div><div>9. در همین سخنرانی اخیر(21/5/93) گفته‌اید "ما خودمان آژانس را دعوت می‌کنیم. پذیرفتیم دوربین‌های آژانس بالای سر دستگاه‌های غنی‌سازی ما نصب شوند". ای کاش در همانجا و یا در آینده به ملت ایران توضیح دهید این اقدامات اعتمادساز و تنش‌زدایِ مدبرانۀ دولت شما چه ثمراتی برای ایران داشته است؟ آیا اینک خیال آمریکایی‌ها از برنامۀ هسته‌ای ایران آسوده شده است و انتظارات و خواسته‌های بی‌پایان‌شان به اتمام رسیده است؟ اینک که آمریکاییان و اروپاییان می‌توانند به طور سرزده و روزانه به هر مکان و تأسیساتی که کمترین احتمال ربط و نسبتی با برنامۀ هسته‌ای ایران داشته باشد، دسترسی و بازرسی داشته باشند آیا تعلیق و توقف بخش اعظم برنامۀ هسته‌ای ایران مرتفع شده است؟ آیا اموال مسدودشدۀ ایران آزاد شده است؟ آیا ایران زین‌پس نفت خود را آزادانه می‌فروشد؟ آیا تجارت و مبادلات پولی ایران آزادانه انجام می‌شود؟ آیا تحریم‌های شورای امنیت، اتحادیه اروپا، و آمریکا همگی منتفی شده است؟</div><div>***</div><div>در این سخنرانی همچنین گفته‌اید "پایه‌های تحریم شکسته شده" است. و در کنفرانس خبری بعد از پذیرش توافق ژنو نیز گفته‌اید "همه تحریم‌ها قدم به قدم با ادامه مذاکرات برداشته می‌شود، نکته دیگری است که در این توافق بر آن تصریح شده است"(3/9/92). نیز در گزارش 100 روزه گفته‌اید "در این توافق آمده دیگر هیچ تحریم جدیدی اجرا نخواهد شد"(6/9/92). نیز گفته‌اید "توافق ژنو… یعنی شکستن سد تحریم …"(24 دی ماه 92 سخنرانی در جمع مردم اهواز). و بالاخره، گفته‌اید "امروز تحریم‌ها علیه ملت ایران شکسته شده است"(7 بهمن 92 دیدار با فعالان اقتصادی هرمزگان در خارج از کشور).</div><div>10. جناب آقای روحانی! آیا شما واقعاً نمی‌دانید که پایه‌های اصلی تحریم عبارتند از: 1. تحریم فروش نفت، 2. تحریم بانکیِ نقل و انتقال اموال مسدودشدۀ ایران، 3. قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل، 4. تحریم‌های اتحادیه اروپا، 5. تحریم‌های آمریکا؟</div><div>11. جناب آقای روحانی! آیا شما واقعاً نمی‌دانید که مطابق توافقنامۀ ژنو و هم در عمل به هیچ‌یک از این تحریم‌ها کمترین خللی وارد نشده است؟</div><div>12. با توجه به اینکه اصلاً و ابداً در توافقنامۀ ژنو تصریح نشده است که "همه تحریم‌ها قدم به قدم با ادامه مذاکرات برداشته می‌شود"، آیا این سخن خلاف واقع نیست؟ آیا مصلحت نیست برای تنویر افکار عمومی اعلام کنید کدام یک از ارکان اصلی تحریم‌ها ظرف هشت ماه گذشته با ادامۀ مذاکرات برداشته شده است؟</div><div>13. با توجه به اینکه در توافقنامۀ ژنو ذکر شده است که "هیچ تحریم جدید مرتبط با هسته‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل انجام نخواهد شد"، "هیچ تحریم جدید مرتبط با هسته‌ای توسط اتحادیه اروپا انجام نخواهد شد"، و "دولت آمریکا… از تحمیل تحریم‌های جدید مرتبط با هسته‌ای خودداری خواهد کرد"، آیا واقعاً برای شما روشن نیست که تمام تحریم‌های شورای امنیت و اتحادیه اروپا و آمریکا از قدیم تا زمان توافقنامۀ ژنو قرص و محکم پابرجا هستند؟ آیا واقعاً برای شما روشن نیست که تحریم‌های جدید مرتبط با هسته‌ای است که اعمال نخواهد شد و نه تحریم‌های جدید غیر مرتبط به برنامه هسته‌ای ایران؟ آیا در این صورت، این سخن شما در گزارش 100 روزه به مردم اشتباه و گمراه‌کننده نیست که "در این توافق آمده دیگر هیچ تحریم جدیدیاجرا نخواهد شد"؟</div><div>14. آیا در صورت مبناقراردادن توافقنامۀ ژنو، این سخن وزیر امور خارجۀ دولت شما خلاف واقع نیست که "تحریم نفتی ایران متوقف می‌شود و … درآمدهای نفتی آزاد خواهد شد"(3/9/92)؟</div><div>15. آیا این سخن وزیر خارجۀ دولت شما خلاف واقع نیست که "بر اساس توافقنامۀ ژنو، همۀ تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های دوجانبه و چندجانبه برداشته خواهد شد"(27/9/92).</div><div>16. جناب آقای روحانی! گفته‌اید "همۀ صاحب‌نظران، همه اساتید و همه دانشجویان عزیز باید بیایند و واقعیت‌ها را به جامعه امروز بگویند … که این توافق اولیه … چه گره‌هایی را در جامعه باز می‌کند"(16 آذر 92). متأسفانه هیچیک از آن صاحب‌نظران و اساتید و دانشجویان عزیز قدم پیش نگذاشتند تا گره‌گشایی‌ها را برای مردم بازگو کنند. آیا مصلحت نمی‌دانید اینک که حدود هشت ماه از انعقاد آن توافقنامه می‌گذرد به مدیران ذی‌ربط دولتی دستور دهید گره‌گشایی‌های توافقنامۀ ژنو در حوزۀ خود را ـــ هواپیمایی کشوری، کشتیرانی، صنعت بیمه، بانک‌ها، و مؤسسات مالی و پولی، تجارت مواد پتروشیمی، صنعت نفت اعم از فروش و اکتشاف و استخراج، مواد غذایی و دارویی ـــ با ذکر عدد و رقم و تاریخ رسماً و علناً به ملت ایران اعلام کنند؟ همان ملتی که به زعم شما به شما گفته‌اند تقابل را نمی‌پذیریم و در پی تعامل سازنده با جهان هستیم …. در برخورد با بیگانگان از منطق و استدلال از موضعی شجاعانه و مدبرانه، با در نظرگرفتن منافع بلندمدت حرکت خود را آغاز کنید". همان ملتی که خواستش به زعم شما "مبنای" شما در سیاست خارجی، مذاکرات هسته‌ای و تعامل با جهان است. آیا اینک مصلحت نیست که به همین ملت گره‌گشایی‌ها به طور مشخص و دقیق، و نه به صورت شعاری و فلّه‌ای، گزارش شود؟</div><div>17. جناب آقای روحانی! جنابعالی از همان نخستین روز انعقاد توافقنامۀ ژنو تا به سخنرانی اخیر خود در همایش سفرا علی‌الدوام به بیان‌‌های مختلف از ترک برداشتن، شکستن سد تحریم‌، شکسته‌شدن تحریم‌ها سخن گفته‌اید. آیا برای خود شما دلالت‌آمیز نیست که بعد از هشت‌ ماه، اینک در یک سخنرانی از اطمینان‌داشتن به شکستن تحریم‌ها سخن می‌گویید و لحظاتی بعد، از اینکه "تحریم را داریم می‌شکنیم و افتخار هم می‌کنیم و بلند و شجاعانه هم می‌گوییم، آن‌ها خودشان هم می‌دانند که تحریم را چه طور داریم می‌شکنیم"؟ بالاخره، آقای رئیس‌جمهور! تحریم‌ها مطابق تدبیرهای اعتدالی و تنش‌زدایانۀ متخصصانِ مدبر و هوشیار وزارت امور خارجه شکسته شده است و یا دولت ایران، به رغم اطلاع آمریکاییان و هم‌دستان اروپایی‌شان، شجاعانه و با افتخار در تلاش است تا تحریم‌ها را بشکند؟</div><div>18. جناب آقای روحانی! حقیر از سر عشق به انقلاب، و گونه‌ای احساس اسرارآمیز نسبت به آن‌هایی که سر عهد و پیمان‌شان استقامت ورزیدند و پرواز پیشه کردند، در کمال احترام به جنابعالی توصیه می‌کنم: هشت ماه بعد از توافقنامۀ ژنو، به ملت ایران شسته و پوست‌کنده بگویید از برنامۀ هسته‌ای ایران چه باقی‌مانده است و در مقابل چه میزان از تحریم‌ها به واقع مرتفع شده است، و این همه تلاش‌های مسالمت‌جویانۀ اعتمادسازِ سرشار از لبخند و کرشمه‌های دل‌انگیز برای رفع تحریم‌ها چه ارمغانی برای چرخیدن زندگی و معیشت مردم داشته است. جنابعالی کاملاً به آنچه می‌گویم وقوف دارید چرا که در همین سخنرانی مورد تحلیل، برای نخستین بار صراحتاً تأکید می‌کنید که "برنامۀ دولت در زمینه اقتصادی و اجتماعی بدون در نظر گرفتن موفقیت یا عدم موفقیت مذاکرات هسته‌ای است"، و حال آنکه بیش از هشت ماه پیش در گزارش 100 روزه باز هم صراحتاً تأکید می‌کنید "قول ما به مردم این بود که در کنار اینکه سانتریفیوژ می‌چرخد، زندگی مردم و اقتصاد هم بچرخد. امروز الحمدلله به این نکته رسیدیم، یعنی هم سانتریفیوژ می‌چرخد و هم ان‌شاءالله از این به بعد زندگی مردم بهتر خواهد چرخید"(6 آذر 92).</div><div>19. جناب آقای روحانی! آیا مصلحت نمی‌دانید برای تداوم همراهی و امیدواری و استقامت ملت ایران به ملت ایران شفاف و صادقانه بگویید دربارۀ آمریکاییان چه فکر می‌کردید و در عمل چه شد؟ مصلحت نمی‌دانید بگویید: ملت ایران! ما بر این پندار بودیم که دولت‌های پیشین با منطق و استدلال صحبت نکرده‌اند و اگر ما چنین کنیم به سلامتی و خوشی مشکلات‌مان با آمریکایی‌ها حل می‌شود و پایِ هم پیر می‌شویم؟! مصلحت نمی‌دانید بگویید: ملت ایران! ما در پی "بازی برد‌ـ‌برد" بودیم، و با اینکه همۀ تخم‌مرغ‌های‌مان را نه در سبد توانمندی‌ها و پایمردی‌های مردم ایران که در سبد آمریکایی‌ها و متحدان اروپایی‌شان گذاشتیم، آن‌ها اما تا توانستند بر مواضع خود، مطابق منافع و امنیت ملی خود و هم‌پیمانان غربی و عربی خود، پافشاری ‌کردند و بر آن‌ها نیز افزودند؟</div><div>***</div><div>جناب آقای روحانی! برای خیلی‌ها این سؤال مطرح است که سخنان تند و خشن و نامتعارف شما چه تبیینی دارد؟ در همین سخنرانی از خطوط قرمز، و با تعبیر "خط قرمز"، سخن گفته‌اید: "خط قرمز ما هیچ&nbsp;</div><div>چیز جز منافع ملی ما نیست؛ همه‌جا خط قرمز، &nbsp;فقط منافع ملی ما است". &nbsp; &nbsp;</div><div>20. جناب آقای روحانی! آیا مقصود شما از این سخن این است که خطوط قرمزی که رهبریت انقلاب با اخذ نظر از برخی مسئولان دولت شما و بهره‌گرفتن از بسیاری از مواضع و تحلیل‌های صاحب‌نظران دقیقاً مشخص کرده‌اند به مفهوم گنگ و بسیار شناور منافع ملی تحویل و تبدیل شود به طوری که بتوان، همچون توافقنامۀ ژنو، هرگونه تعهدات جدیدی را که در مذاکرات بر ایران تحمیل شد، به مدد ارکستر رسانه‌ای ’دربار جدید‘ و همراهی رسانۀ ملی و هیئت رئیسۀ مجلس شورا، به منزلۀ دستاورد بزرگ و تاریخی دیگری به رجال سیاسی و دانشگاهی و ملت ایران خوراند؟</div><div>21. جناب آقای روحانی! آیا این موضع شما در واقع و به نحو مؤثری عملاً و نظراً خطوط قرمزی که اخیراً رهبریت انقلاب تعیین کردند را کاملاً بی‌اثر و بلاموضوع نمی‌کند زیرا قائل هستید "همه‌جا خط قرمز، فقط منافع ملی ما است"؟</div><div>22. جناب آقای روحانی! آیا می‌توانید میان این موضع‌گیریِ ناقض خطوط قرمز نظام با اظهارات مکررتان که سیاست‌های کلی روابط خارجی ما در چارچوب سیاست‌هایی است که مقام معظم رهبری تنظیم می‌فرمایند، سازگاری برقرار کنید؟</div><div>23. آیا امکان دارد سخنان غضب‌آلود تند و بسیار نامتعارفِ بی‌سابقۀ جنابعالی خطاب به منتقدان توافقنامۀ ژنو عمدتاً ناشی از خطوط قرمزی باشد که راه را برای سازش‌های بی‌حساب و کتاب خلاف منافع ملی بسیار دشوار می‌کند، خطوط قرمزی که احتمالاٌ بسیاری از منتقدان دانشگاهی و حوزوی در تقویمش سهم و نقشی داشته‌اند؟</div><div>***</div><div>جناب آقای روحانی! گفته‌اید: "ما دلمان می‌خواهد با همه جهان و همه آن‌هایی که می‌خواهند با ما رفتار خوب داشته باشند و مخاصمه نداشته باشند، مسائل‌مان را حل کنیم، حتی با آن‌هایی که سالیان دراز تنش داشتیم، اگر در برابر حقوق ملت ایران سر فرود بیاورند حتماً تنش را کاهش خواهیم داد. حتی از این مرحله هم جلوتر خواهیم رفت؛ می‌توانیم به روابط عادی در آینده برسیم البته اگر اطمینان کنیم که منافع ملی ما تضمین است".</div><div>24. جناب آقای روحانی! شما واقعاً بر این باورید که آمریکایی‌ها "می‌خواهند با ما رفتار خوب داشته باشند" و "در برابر حقوق ملت ایران سر فرود بیاورند"؟</div><div>25. جناب آقای روحانی! امکان دارد شفاف و صادقانه برای ملت ایران تشریح کنید در این یک سال اخیر چه اتفاقی در ساز و کارهای نهادهای سیاست‌گذاری دولتی و کنگره آمریکا رخ داده که شما را این قدر به آمریکایی‌ها و سیاست‌هایشان در قبال ایران خوشبین و امیدوار کرده است؟</div><div>26. جناب آقای روحانی! امکان دارد برای ملت ایران تشریح کنید کدامیک از سیاست‌های خارجی آمریکا از شکل استکباری و سیطرۀ هر چه بیشتر بر مال و جان و فرهنگ سایر ملل و نقض و نفی حقوق‌شان، به‌ویژه ملل مسلمان، در یک سال اخیر تغییر کرده است؟</div><div>27. جناب آقای روحانی! به‌نظر شما این شکل ترساندن و لرزاندن و وعدۀ جهنم دنیوی دادن به منتقدانْ مرسوم و زیبندۀ یک رئیس‌جمهور حقوقدان است؟</div><div>28. جناب آقای روحانی! هنگامی که توپ و تشر اخیرتان در کنار توپ و تشر چند ماه پیش که منتقدان ژنو را بی‌سواد و مزدبگیر خوانده بودید، دیده می‌شود برخی از دانشگاهیان از این بنده سؤال می‌کنند: به‌راستی آقای رئیس جمهور حقوقدان هستند؟</div><div>29. جناب آقای رئیس‌جمهور! بنده از این توپ و تشرهای تقریباً مسلسل‌وار و در حال عادی‌شدن به منتقدان، رایحۀ تلخ و کهنه‌ای نسبت به آزادی استشمام می‌کنم و برای آینده نه فقط برای استقلال که به طرز روزافزونی برای آزادی هم بشدت نگرانم.&nbsp;</div><div>این بندۀ کمترین از حضرت حق برای جنابعالی، جمیع مسئولان دولتی و غیردولتی، و نیز برای خودم سربلندی در "یوم‌ یقوم الحساب"، "یوم‌الخروج"، آری همان "یوم‌الحسره"، آرزو می‌کنم.</div><div>سعید زیباکلام</div><div>استاد دانشکده ادبیات</div> text/html 2014-05-25T19:11:48+01:00 maaheno.mihanblog.com ماه نو میان ماه من تا ماه گردون ... http://maaheno.mihanblog.com/post/125 <div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>بدون شرح:</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">رئیس جمهور در همایش بیمه سلامت همگانی 1393/03/03 :</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;این قدر در زندگی مردم مداخله نکنیم، ولو به خاطر دلسوزی ؛ بگذاریم مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند، نمی‌توان به زور و شلاق مردم را به بهشت برد. (</font><a href="http://isna.ir/fa/news/93030301027/%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85" target="_blank" title="">لینک</a><font size="2">)</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">امام خامنه ای&nbsp;بیانات در دیدار مردم استان ایلام در سالروز ولادت امیرالمؤمنین علیه‌السلام 1393/02/23:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>رساندن انسانها به بهشت؛ وظیفه حاکم اسلامی</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">هدفى که امیرالمؤمنین نسبت به مردم، در دوران حکومت داشته است نکته‌ى بسیار مهمّ و اساسى است. بنده میخواهم اندکى روى این نکته تکیه کنم. امیرالمؤمنین فرمود: اگر از من اطاعت کنید، من شما را به بهشت میرسانم. عبارت امیرالمؤمنین در خطبه‌ى نهج‌البلاغه این است؛ میفرماید: فَاِن اَطَعتُمونى فَاِنّى حامِلُکُم اِن شاءَ اللَّهُ عَلى‌ سَبیلِ الجَنَّة؛ فرمود اگر آنچه من میگویم، گوش کنید و عمل کنید، من شما را به بهشت خواهم رساند، ان‌شاءاللَّه؛ وَ اِن کانَ ذا مَشَقَّةٍ شَدیدَةٍ وَ مَذاقَةٍ مَریرة؛ (۱) اگرچه این کار، بسیار دشوار است، بسیار سخت است، تلخ است. این حرکت، حرکت کوچکى نیست، حرکت آسانى نیست؛ این هدف امیرالمؤمنین [است‌]. رساندن انسانها به بهشت، هم در زمینه‌ى فکرى مردم، [هم] در زمینه‌ى روحى و قلبى مردم، [هم‌] در حیات اجتماعى مردم، نقش مى‌آفریند. من از این جهت روى این تکیه میکنم که <b>گاهى شنیده میشود کسانى در گوشه‌وکنار وقتى صحبت از هدایت و راهنمایى و بیان حقایق دینى و مانند اینها میشود، میگویند آقا، مگر ما موظّفیم مردم را به بهشت برسانیم؟ خب بله؛ بله، همین است.</b> فرق حاکم اسلامى با حکّام دیگر در همین است: حاکم اسلامى میخواهد کارى کند که مردم به بهشت برسند؛ به سعادت حقیقى و اُخروى و عقبائى برسند؛ [لذا] راه‌ها را باید هموار کند. اینجا بحثِ زور و فشار و تحمیل نیست؛ بحثِ کمک کردن است. فطرت انسانها متمایل به سعادت است، ما باید راه را باز کنیم؛ ما باید کار را تسهیل کنیم براى مردم تا بتوانند خودشان را به بهشت برسانند؛ این وظیفه‌ى ما است، این کارى است که امیرالمؤمنین بار آن را بر دوش خود گرفته است و احساس وظیفه میکند که مردم را به بهشت برساند. (</font><a href="http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=26388&amp;nt=2&amp;year=1393#49653" target="_blank" title="">لینک</a><font size="2">)</font></div> text/html 2014-02-20T05:43:13+01:00 maaheno.mihanblog.com ماه نو داستان فرفره و كدخدا http://maaheno.mihanblog.com/post/124 <div class="MsoNormal" dir="RTL"> <b><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1a1a1a" lang="AR-SA">محمد سرشار داستان کوتاهی نوشته و طی آن موضوع مذاکرات ایران و آمریکا بر سر مباحث هسته‌ای را به شکل نمادین مورد کنکاش دقیق‌تری قرار داده است.</span></b></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:3pt 0in;text-align:justify;line-height:15pt;direction:rtl;background-repeat:initial initial"> <span style="font-size:9pt;font-family:Tahoma,sans-serif" lang="AR-SA">&nbsp;</span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:3pt 0in;text-align:justify;line-height:15pt;direction:rtl;background-repeat:initial initial"> <span style="font-size:9pt;font-family:Tahoma,sans-serif" lang="AR-SA">متن این داستان به شرح ذیل است:</span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:3pt 0in;text-align:justify;line-height:15pt;direction:rtl;background-repeat:initial initial"> <span style="font-size:9pt;font-family:Tahoma,sans-serif" lang="AR-SA">&nbsp;</span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:3pt 0in;text-align:justify;line-height:15pt;direction:rtl;background-repeat:initial initial"> <span style="font-size:9pt;font-family:Tahoma,sans-serif" lang="AR-SA">ما فرفره نداشتیم. بچه‌های کدخدا داشتند اما همبازی ما نبودند که دست ما بدهند. مسعود و مجید نقشه‌اش را کشیدند و مصطفی بند و بساطش را جور کرد. ما که فرفره‌دار شدیم، لبخند نشست روی لبهای بابابزرگ. گفت: «دیدید می‌شود، می‌توانید!»</span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:3pt 0in;text-align:justify;line-height:15pt;direction:rtl;background-repeat:initial initial"> <span style="font-size:9pt;font-family:Tahoma,sans-serif" lang="AR-SA"><br> از ترس بچه‌های کدخدا، داخل خانه فرفره بازی می‌کردیم. مبادا ببینند و به تریج قبایشان بربخورد. اما خبرها زود در دهکده ما می‌پیچید.</span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:3pt 0in;text-align:justify;line-height:15pt;direction:rtl;background-repeat:initial initial"><span style="font-size:9pt;font-family:Tahoma,sans-serif" lang="AR-SA"><br> خبر که به گوش کدخدا رسید، داغ کرد. گفت: «بیخود کرده‌اند. بچه رعیت را چه به فرفره بازی.» و گیوه‌اش را ورکشیده بود و آمده بود پیش عمو محمد به آبروریزی.</span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:3pt 0in;text-align:justify;line-height:15pt;direction:rtl;background-repeat:initial initial"> <span style="font-size:9pt;font-family:Tahoma,sans-serif" lang="AR-SA"><br> (بعداً شنیدیم که همان روز، کدخدا دم گوش میرآب گفته: «این اول کارشان است. فردا همین فرفره می‌شود روروک و پس فردا چرخ چاه.» بیشتر موتورپمپ‌های آب ده، مال کدخدا بود.)</span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:3pt 0in;text-align:justify;line-height:15pt;direction:rtl;background-repeat:initial initial"><span style="font-size:9pt;font-family:Tahoma,sans-serif" lang="AR-SA"><br> عمو محمد که صدایمان کرد، فهمیدیم کار از کار گذشته. فرفره را برداشت و گذاشت داخل گنجه. درش را قفل کرد و کلیدش را داد دست بچه‌های کدخدا. که خیالشان راحت باشد از نبودن فرفره.</span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:3pt 0in;text-align:justify;line-height:15pt;direction:rtl;background-repeat:initial initial"><span style="font-size:9pt;font-family:Tahoma,sans-serif" lang="AR-SA"><br> رفتیم پیش بابابزرگ با لب و لوچه آویزان. فهمید گرفتگی حالمان را. عموها را صدا زد. به عمو محمد گفت: «خودت کلید را دست کدخدا دادی و خودت پس می‌گیری.» عمو محمد مرد این حرفها نبود. همه‌مان می‌دانستیم. بابابزرگ گفت: «بروید و قفل گنجه را بشکنید.» عمو محمود گفت: «کی برایتان فرفره خرید؟ کدخدا؟!» گفتیم: «نه عمو جان! خودتان که می‌دانید، خودمان ساختیم!» گفت: «دیگر بلد نیستید بسازید؟» گفتیم: «چرا!» گفت: «بهترش را بسازید.» و رفت در خانه کدخدا به داد و بیداد. صدای بگومگویشان ده را برداشت. این وسط ما، قفل گنجه را شکستیم و بهترش را ساختیم.</span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:3pt 0in;text-align:justify;line-height:15pt;direction:rtl;background-repeat:initial initial"> <span style="font-size:9pt;font-family:Tahoma,sans-serif" lang="AR-SA"><br> بچه‌های کدخدا فهمیدند. کدخدا گر گرفت. داد زد: «یا فرفره یا حق آب!» و به میرآب گفت که آب را روی زمینهای همه‌مان ببندد. کار سخت شد. عموها از هزار راه ندیده و نشنیده، آب می‌آوردند سر زمین. که کشتمان از بی‌آبی نسوزد. مسعود را گرفتند و کتک زدند. زورمان آمد. مجید به تلافی‌اش، روروک ساخت. کدخدا گفت که گندم و تخم‌مرغ هم ازمان نخرند. مجید و مصطفی را هم گرفتند و زدند. صدای عمو محمود، هنوز بلند بود اما گوشه و کنایه‌ها شروع شد. عمو حسن جمعمان کرد و گفت: «این جور نمی‌شود. هم فرفره شما باید بچرخد و هم زندگی ما.» از بابابزرگ رخصت گرفت و قرار شد برود و با خود کدخدا حرف بزند. وقتی که برگشت، خوشحال بود. گفت: «قرار شده روروک را خراب کنیم اما فرفره دستمان باشد. آنها هم تخم‌مرغمان را بخرند و هم کمی آب بدهند.» بابابزرگ گفت: «کدخدا سر حرفش نمی‌ماند.» عمو حسن گفت: «قول داده که بماند. ما فرزندان شماییم. حواسمان هست!»</span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:3pt 0in;text-align:justify;line-height:15pt;direction:rtl;background-repeat:initial initial"><span style="font-size:9pt;font-family:Tahoma,sans-serif" lang="AR-SA"><br> بچه‌های کدخدا آمدند و روروک را، جلوی چشمهای خیس ما، خراب کردند. عموحسن آمد و فرفره را گذاشت پیش دستمان و رفت که با کدخدا قرار و مدار بگذارد. دل و دماغی نداشتیم برای چرخاندن فرفره. مهدی گفت: «وقت زانو بغل کردن نیست. باید چرخ چاه بسازیم. کدخدا از امروز ما می‌ترسید نه دیروز فرفره و روروک ساختن‌مان.» بابابزرگ لبخند زد.</span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:3pt 0in;text-align:justify;line-height:15pt;direction:rtl;background-repeat:initial initial"><span style="font-size:9pt;font-family:Tahoma,sans-serif" lang="AR-SA"><br> عمو حسن هر روز با کدخدا کلنجار می‌رفت. یک روز خوشحال بود و یک روز از نامردی کدخدا می‌گفت. ما می‌شنیدیم و بهش «خدا قوت» می‌گفتیم. بچه‌ها داشتند بالای پشت بام یواشکی چرخ چاه می‌ساختند.</span></div><font color="#888888"><div style="direction:rtl"> </div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><br></span></div></font> text/html 2014-01-21T18:33:23+01:00 maaheno.mihanblog.com ماه نو چرا احمدی‌نژاد زشت است و اقتصاد کشور را به نابودی کشاند؟ http://maaheno.mihanblog.com/post/123 <font size="2">متن زیر از یکی از نوشته فرهاد جعفری ست که در وبلاگش منتشر کرده.&nbsp;</font><span style="font-size: small;">به شخصه ظاهر برخی کلمات رو مناسب نمی دونم ولی محتوای متن قابل توجه هست:</span><div><font size="2"><br>برای فهم دقیق‌تر این موضوع؛ باید بتوانید فرض کنید که:<br><br>1) فرض کنید اسم‌تان مثلاً «کیخسرو ملکشاه آریانژاد» است.<br><br>2) فرض کنید پدرتان «تیمسار اعدام‌شده‌ی سال‌های نخست انقلاب اسلامی»ست که در دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به اتهام «خدمت به رژیم پهلوی» و «قتل‌عام مردم مسلمان و انقلابی ایران» .... محاکمه و به اعدام محکوم شده و حکم صادره نیز سریعاً، اجرا شده است.<br><br>3) فرض کنید مرحوم پدرتان (به فرض: تیمسار سرلشکر «کیقباد ملکشاه آریانژاد») پیش از پیروزی انقلاب و تعویض نظام حاکم بر کشور؛ موفق شده بوده است اموال خود در ایران را (مجموعاً به ارزش یک میلیون دلار) فروخته و به آمریکا (لس‌آنجلس) انتقال داده و آن را صرف خرید خانه‌ای در «بورلی هیلز» کرده باشد.<br><br>4) فرض کنید؛ مرحوم پدرتان، موفق شده بوده است قبل از پیروزی انقلاب و حاکم‌شدن انقلابیون مسلمان؛ شما (کیخسرو) و دخترش (کیانوش) و همسرش (کیاندخت) را نیز به آمریکا فرستاده باشد.<br><br>5) فرض کنید در ده‌سال نخست، اگرچه در «خانه‌ای یک میلیون دلاری در بورلی هیلز» اقامت داشته‌اید؛ اما به‌سختی توانسته‌اید زندگی و تحصیل کنید.<br><br>6) فرض کنید 25 سال پس از وقوع حوادث مزبور؛ «خانه‌ی یک‌میلیون‌دلاری شما در بورلی هیلز در سال 1975»، درنتیجه‌ی تورم طبیعی املاک و مستغلات در آمریکا، به ارزشی معادل «10 میلیون دلار در سال1998» بالغ شده باشد.<br><br>7) فرض کنید در سال 1382 (دور دوم ریاست‌جمهوری حجت‌الاسلام محمد خاتمی) خانه‌ی خود در «بورلی هیلز» را به مبلغ «10 میلیون دلار» فروخته و از طریق یک صراف در دبی، آن را به داخل کشور (ایران) وارد کرده‌اید.<br><br> فرض کنید در سال 1382؛ قیمت «دلار معادل 1000تومان» و نرخ سود بانکی «قرض‌الحسنه‌ها»(یی که مثل قارچ درحال روئیدن بودند!) یا «موسسات اعتباری» (که مثل قارچ درحال روئیدن بودند!) یا «بانک‌های خصوصی» (که مثل قارچ درحال روئیدن بودند!) معادل «20درصد روزشمار» بوده است.<br><br>9) فرض کنید «10 میلیون دلار» خود را در بازار ارز تهران به «ریال» (معادل 10 میلیارد تومان) تبدیل کرده‌ و سپس در «نزدیک‌ترین قرض‌الحسنه، یا موسسه اعتباری یا بانک‌خصوصی» به چهارراه استانبول، (به نام خود یا یکی از افراد مورد وثوق خود در ایران) سپرده‌گذاری کرده‌اید. و مبتنی بر نرخ سود مزبور؛ «ماهانه 200 میلیون تومان سودِ خالص» دریافت می‌کرده‌اید.<br><br>10) فرض کنید، هرماه، و بلافاصله پس از دریافت سود مزبور؛ فرد مورد وثوق شما در ایران، «100 میلیون تومان سود ماهانه» را به چهارراه استانبول برده، و معادل دلاری آن (200 هزار دلار در ماه) به حساب شما در ایالات متحده واریز می‌کرده است.<br><br>11) فرض کنید شما [آقای دکتر کیخسرو ملکشاه آریانژاد/ سلطنت‌طلب/ عضو حزب مشروطه‌خواهان ایران/ ضدانقلاب/ مخالف رژیم جمهوری اسلامی/ روشنکفر/ فکل‌کراواتی/ تحصیلکرده و...!] درحالی‌که در «خانه‌ی 2 میلیون و 400 هزاردلاری خود در لس‌آنجلس» نشسته‌اید (خانه‌ای که فقط با درآمد یک سال خود تهیه کرده‌اید)؛ بدون آنکه از جای خود کوچکترین تکانی بخورید؛ حتا «بیش از یک ستاره‌ی درجه یک سینما» یا «ستاره‌ی درجه یک NBA» درآمد ماهانه دارید! <br><br>از چه طریق؟! از طریق «سپرده‌گذاری در قرض‌الحسنه‌ی .... » یا «موسسه‌ی اعتباری - مالی ......!» یا «بانک خصوصی پ» (که مثل قارچ درحال روئیدن بودند)؛ در «جمهوری اسلامی ایران»!<br><br>12) فرض کنید سال 1384 می‌شود. فرض کنید سر و کله‌ی رئیس‌جمهوری پیدا می‌شود که می‌گوید: «تمامی قرض‌الحسنه‌ها و موسسات مالی ـ اعتباری» باید تحت اداره و سرپرستی «نظام بانکی دولتی» درآیند. می‌گوید: «قرض‌الحسنه‌ها و موسسات مالی ـ اعتباری حق ندارند سودی بیش از سود بانک‌های دولتی به سپرده‌گذاران خود اعطا کنند». می‌گوید: «کلیه‌ی قرض‌الحسنه‌ها و موسسات مالی ـ اعتباری فاقد پروانه از بانک مرکزی، باید منحل شوند». می‌گوید: «کلیه‌ی قرض‌الحسنه‌ها و موسسات مالی ـ اعتباری باید تحت حسابرسی دولتی قرار گیرند و از یک نظام واحد قانونی تبعیت کنند» و...!<br><br>13) اینجاست که شما احساس خطر می‌کنید!<br>اینجاست که آن رئیس‌جمهور (احمدی‌نژاد)؛ مقدمتاً «زشت» می‌شود، مقدمتاً «بدترکیب» می‌شود، مقدمتاً «بی‌ادب» می‌شود [با آنکه به اعتقاد من، او «انسان‌ترین»، «مودب‌ترین»، «مهربان‌ترین» و «خیرخواه‌ترین» رئیس‌جمهوری بود که ممکن بود و می‌توانست از دل نظامی چون جمهوری اسلامی بیرون بیاید].<br><br>14) فرض کنید «3 سال نخست ریاست جمهوری او» را، به هر سختی و نگرانی که هست تاب می‌آورید. اما تحملش برای‌تان بسیار دشوار و حتا غیرممکن است که بخواهید 4 سال دیگر هم با این سطح از «استرس و اضطراب» زندگی کنید که «درآمد ماهانه 200 هزاردلاری شما» به‌کلی قطع شود یا تحت اصلاحات اقتصادی او، «بسیار کاهش یابد»!<br><br>15) فرض کنید آماده‌اید تا برای کاهش خطراتی که «درآمد ماهانه 200 هزاردلاری شما» (آقازاده‌ی تیمسار اعدامی اول انقلاب) را به‌شدت تهدید می کند؛ مبالغی از درآمد خود را هزینه‌ی «به‌زمین زدن رئیس‌جمهور زشت، بدترکیب و بی‌ادب» کنید. <br><br>درآمد یک ماه شما (200 هزاردلار) برای «خریدن 10 روزنامه‌نگار، تحلیلگر، بلاگر یا فعال سیاسی اجتماعی» برای مدت «شش ماه» و «بسیج افکارعمومی علیه رئیس‌جمهور زشت و بدترکیب و بی‌ادب» کافی‌ست!<br><br>16) فرض کنید رئیس‌جمهور مزبور، در سال آخر ریاست‌جمهوری‌اش در دوره‌ی اول؛ بسیاری از «قرض‌الحسنه‌ها و موسسات مالی ـ اعتباری» را «منحل» و «غیرقانونی» اعلام می‌کند. فرض کنید بسیاری از «قرض‌الحسنه‌ها و موسسات مالی ـ اعتباری» را وادار به «تبعیت از قوانین بانکی» می‌کند. فرض کنید بسیاری از «قرض‌الحسنه‌ها و موسسات مالی ـ اعتباری» را وادار به «تبدیل‌شدن به بانک خصوصی» و پیروی گریزناپذیر از قوانین اقتصادی و بین‌المللی می‌کند. فرض کنید به هرقیمت که هست، «قانون مبارزه با پولشویی را پس از 12 سال سرگردانی بین قوا و نهادهای مختلف را از تصویب می‌گذارند».<br><br>خطر؛ حتا از بیخ گوش‌تان هم به‌تان نزدیک‌تر شده است!<br><br>17) فرض کنید «رئیس‌جمهور زشت و بدترکیب و بی‌ادب»، پایش را از گلمیش درازتر کرده و اعلام می‌کند «تصمیم دارد نرخ سود بانکی را یک‌رقمی کند». فرض کنید اخبار موثقی به گوش‌تان رسیده که «تصمیم دارد قیمت دلار را هم افزایش دهد» و از «سیاست مهار قیمت دلار» دست بردارد.<br><br>[توضیح اینکه: قیمت تنها کالایی در ایران که «دروغ» است (صرف‌نظر از بنزین)؛ دلار است. نسبت به سال 57 (سال پیروزی انقلاب اسلامگرایان) قیمت هرکالایی که فکرش را بکنید؛ اکنون حدوداً «2000 برابر» شده است. مثلاً گوشتِ کیلوئی 125 ریال در سال 56؛ اکنون حداقل 25000 تومان است. اما دلاری که در آن هنگام «70 ریال» بود؛ تا پیش از سال آخر ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد «1000 تومان» بود. یعنی فقط «143 برابر» افزایش قیمت داشت!... و این؛ یعنی: «دراختیار قراردادن یک رانت عظیم "چندصدهزارمیلیارد تومانی" در تمام 35 سال گذشته به فقط "چندهزارنفر تاجر و واردکننده و اشخاص متصل به منابع قدرت" و...» البته که خانواده‌هاشان و اشخاص متصل به آنان].<br><br>18) فرض کنید او در انتخابات سال 88؛ بازهم انتخاب شود و حقیقتاً بخواهد «پا روی دم بانک‌ها هم بگذارد» و «قیمت دلار را هم، تا سرحد ممکن، واقعی کند»!<br><br>در این صورت؛ شما [«آقای دکتر کیخسرو ملکشاه آریانژاد»؛ آقازاده‌ی تیمسار اعدامی اول انقلاب، ضدانقلابِ شلطنت‌طلب ظاهراً سرنگونی‌طلبِ ساکن لس‌آنجلس] با «کاهش فوق‌العاده‌ی درآمد ماهانه‌تان از «قرض‌الحسنه‌ها، موسسات اعتباری یا بانک‌های خصوصی جمهوری اسلامی» [که در اواسط دوران ریاست‌جمهوری« مردی با عبای شکلاتی» مثل قارچ شروع به روئیدن کرده بودند] مواجه خواهید شد!<br><br>به‌طوری‌که اگر «رئیس‌جمهور زشت و بدترکیب و بی‌ادب» مجدداً رئیس‌جمهور شود و حقیقتاً آنچه را که می‌گوید عملی کند (که تجربه نشان داده «احمدی‌نژاد؛ می‌گوید و می‌کند!») درآمد ماهانه‌ی شما (به‌دلیل کاهش نرخ سود بانکی از 20درصد روزشمار به مثلاً 10درصد) ابتدا به «یک‌دوم مبلغ اولیه» (100 هزاردلار در ماه) و سپس (به‌دلیل افزایش نرخ دلار تا 3000 تومان) به «یک‌هفتم مبلغ اولیه (30 هزاردلار در ماه) کاهش پیدا خواهد کرد!<br><br>19) دیگر اصلاً جای شک و دودلی نیست!<br>«200هزاردلا در ماه» بدون آنکه حتا از سر جاتان تکان بخورید کجا؛ و «30 هزاردلار در ماه کجا»!<br><br>«اصلاً گور پدر آزادی و دموکراسی و عدالت و حقوق بشر کرده.... گور پدر ایران و مردم ایران کرده که قدر اعلیحضرت را ندانستند و حتا پدرم را به جوخه‌ی اعدام سپردند و برای اعدامش، هلهله هم کردند. فعلاً و تا اطلاع ثانوی؛ به‌قول هاشمی: "هر خری، جز احمدی‌نژاد"»!<br><br>پس درآمد یکی‌‌‌دوماه دیگرتان (معادل 500 هزاردلار) را هم به امر خیر «براندازی احمدی‌نژاد» (نه نظام جمهوری اسلامی که در ظاهر خواستار سرنگونی آن هستید!) اختصاص می‌دهید. و علاوه بر 10 «روزنامه‌نگار» و «نویسنده» و «تحلیلگر» و «پژوهشگر» و «فعال حقوق بشر» و «فعال حقوق زنان» و «بلاگر» و «مدیر سایت خبری داخلی» و «مدیر سایت خبری خارج‌کشوری» و «کاریکاتوریست» و «طنزنویس مردمی» و «اقتصاددان» و «کارشناس مسائل نفت» و «مدیر و مجری تلویزیون» قبلی که به استخدام درآورده بودید؛ 20 «روزنامه‌نگار» و «نویسنده» و «تحلیلگر» و «پژوهشگر» و «فعال حقوق بشر» و «فعال حقوق زنان» و «بلاگر» و «مدیر سایت خبری داخلی» و «مدیر سایت خبری خارج‌کشوری» و «کاریکاتوریست» و «طنزنویس مردمی» و «اقتصاددان» و «کارشناس مسائل نفت» و «مدیر و مجری تلویزیون» چه و چه‌ی دیگر را هم به استخدام خود درمی‌آورید!<br><br>برای این‌که به افکارعمومی ایرانیان ثابت کنند که: <br>«احمدی‌نژاد فقط زشت نیست. فقط بی‌ادب نیست. فقط دشمن آزادی مردم ایران نیست. بلکه از همه مهم‌تر؛ اقتصاد کشور را هم نابود کرده و دارد گداپروری می‌کند»!<br><br>آنها برای‌تان این کار را کردند.<br>و هرچند موفق نشدند در خرداد 88 او را به زمین بزنند و ساقط کنند؛ اما موفق شدند در خرداد 92، «کلید را بدهند دست اهلش»!<br>.<br>.<br>.<br>خوانندگان «خوب و شریف و خیرخواه و آزادی‌خواه و برابری‌طلب» متن بالا!<br><br>«دکتر کیخسرو ملکشاه آریانژاد» (سلطنت‌طلب به‌ظاهر سرنگونی‌خواه داستان ما!)؛ در این بازی تنها نبود. صدها و بلکه هزاران مورد مانند او بودند. از «گروه‌ها و احزاب و جریان‌های سیاسی متنوع ضدنظام جمهوری اسلامی» (سلطنت‌طلب و مشروطه‌خواه و جمهوری‌خواه و سکولار و لائیک و ملی‌گرا و چپ و راست و توده‌ای) بگیرید، تا برسید به «طرفداران سینه‌چاک نظام اسلامی» ...... که شامل «شبکه‌ای از خویشاوندان اشراف مذهبی»ست.<br><br>صدها و هزاران‌نفری که به یمن «درآمدهای هنگفت و حیرت‌آورشان» (که از کانال «برقراری و تداوم نابرابری و فساد و ربا در جمهوری اسلامی تامین می‌شود)؛ توانستند «صدها و هزاران مرجع اجتماعی» (از خواننده گرفته تا نویسنده، از روزنامه‌نگار گرفته تا مجری تلویزیون، از تحلیلگر و پژوهشگر چپه‌تراش سکولار لائیک گرفته تا اصطلاحاً بچه‌حزب‌الهی) را به استخدام خود درآورند تا حیثیت و آبروی کسی را ببرند که:<br><br>اگر از اشتباهات و خطاهای ریز و درشتش (که مانند هر انسان و سیاستمداری واجد آن بود) بگذریم .......؛ در یک جمله «عاشق‌ترین به کشور، و خیرخواه‌ترین به مردم کشورش، در بین اسلامگرایان حاکم در 35 سال گذشته بود».<br>.<br>.<br>.<br>خوانندگان «خوب و شریف و خیرخواه و آزادی‌خواه و برابری‌طلب» متن بالا!<br>این تازه فقط یکی از حکایت‌های مربوط به «یکی از هزاران مورد» از موارد «ورود پول تمیز به ایران» و کسب درآمد از «حاشیه‌ی اقتصاد سرتاپافاسد دولتی» و «اقتصاد مبتنی بر ربا» بود.<br><br>حکایتِ «هزاران مورد» از «ورود پول کثیف به ایران» و «سیستم پولشوئی توسط قرض‌الحسنه‌ها و موسسات مالی ـ اعتباری اسماً اسلامی»؛ حکایتِ به‌مراتب دردناک‌تری ست.<br><br>چون «پول تمیز»، دست‌کم «آلوده» نیست تا نیاز به «شسته‌شدن» داشته باشد. اما «پول کثیف» باید شسته شود. و آنگاه که «پول کثیف» در جایی شسته شود؛ «تمام آلودگی و کثافتش» را برجای می‌نهد و «تمیزشده» خارج می‌شود!<br><br>این‌همه «فساد و تباهی و بی‌اخلاقی و بی‌دینی و بزهکاری» که می‌بینید؛ نتیجه‌ی «برجای‌ماندنِ آلودگی‌ها»ی پول‌های عظیمی‌ست که «کثیف وارد شده، اما تمیز خارج شده است»!<br>.<br>.<br>خوانندگان «خوب و شریف و خیرخواه و آزادی‌خواه و برابری‌طلب» متن بالا!<br>........<br><br>خودتان را خسته نکنید!<br>تقریباً همه؛ به «حقیقت» واقفند!<br>اما این‌روزها، «پافشاری بر حقیقت»، نه‌تنها «صرف» نمی‌کند؛ بلکه «ضررهای هنگفت» هم به‌دنبال دارد!<br><br>در وضع و حالی به‌سر می‌بریم که:<br>امروز «سلطنت‌طلب و مجاهد خلق و مجاهد انقلاب و چریک‌فدائی و توده‌ای و نهضتی و عزّتی و جبهه‌ی ملی و حزب‌الهی دهه‌ی شصت و هفتاد و...» در یک نقطه به هم رسیده‌اند!<br><br>تحت هیچ شرایطی نمی‌توانید «اتحاد بر سر مبنای مشترک میان آنان» را خدشه‌دار کنید!<br>خودتان را بیش از این خسته نکنید!</font> </div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">-------------------------------------------------------------------------------</font></div><div><font size="2">برخی جملاتی که رو که قبول نداشتم و یا شیوه مطرح شدنش رو صحیح نمی دونستم نقطه چین گذاشتم. در کل هم منظور اصل ماجرا بود که به خوبی منتقل شد.</font></div> text/html 2014-01-02T06:19:28+01:00 maaheno.mihanblog.com ماه نو دولت یازدهم و بابک زنجانی http://maaheno.mihanblog.com/post/122 <p> <font size="2">من نه اطلاعی از مجرمیت بابک زنجانی دارم و اون رو نه تایید و نه رد می کنم. اگر مشکلی هست باید توی دادگاه مطرح بشه و حکم صادر بشه.</font></p><p><font size="2">ولی انصافا فرض کنید بحث بابک زنجانی توی دولت قبل مطرح می شد و توی عکس های زیر به جای مسئولین دولت فعلی، مسئولین دولت قبل بودند.</font></p><p><font size="2">حالا دیگه خودتون می تونید حدس بزنید چه شانتاژی می کردند رسانه های اون وری! و به جای فرد متهم، رئیس دولت متهم می شد که با طرف زد و بند داره و حامی اون هست و الی آخر .</font></p><p><font size="2">احتمالا (شاید هم درست باشه) تصاویر مربوط به کارآفرینان برتر باشه. ولی در هر صورت اگر این تصاویر مربوط به دولت قبل بود ....</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p align="center"><img hspace="0" border="0" vspace="0" src="http://maaheno-mihanblog.persiangig.com/image/rohani/468112_832.jpg" alt=""></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://maaheno-mihanblog.persiangig.com/image/rohani/95343_508.jpg" alt=""></p><p align="center"><br></p> text/html 2013-12-17T15:58:55+01:00 maaheno.mihanblog.com ماه نو قضاوت آیندگان در حمایت رسانه ای از توافق ژنو http://maaheno.mihanblog.com/post/121 <font size="2">بحث درباره توافقنامه ژنو بسیار مفصل است و در اینجا قصد ندارم به آن بپردازم ولی در حالت بسیار خوشبینانه و طرفدارانه که به آن نگاه کنیم در این توافقنامه امتیازات زیادی در قبال اندکی داده شده است که دیگر قابل انکار هم نیست خوشبختانه متن توافقنامه هم ترجمه شده و موجود است. نهایت کاری که طرفداران این توافقنامه می توانند بکنند این است بپذیرند که امتیازات عمده ای داده اند ولی مثلا دلیل آن را بهبود شرایط اقتصادی عنوان کنند و اجبار به این کار.</font><div><font size="2">در حالی که چیزی که مشاهده می کنیم در سطح رسانه پر شمار حامی توافقنامه، قهرمان پروری و اینکه عجب توافقنامه ای امضاء کردیم!!!</font></div><div><font size="2">من واقعا نمی دانم از کجای این توافقنامه می توان این برداشت را داشت که تهیه کننده و امضا کننده آن قهرمان ملی است؟!! خوشحال می شوم اگر کسی بندی از این توافقنامه را نشان دهد که بتوانم با استناد به همان یک بند این آقایان را قهرمان بنامم.</font></div><div><font size="2">اگر دادن امتیاز قهرمانی محسوب می شود که اینکار از هرکسی هم بر می آمد به قول فردوسی پور (خطاب به آرش برهانی) اگر جلوی دروازه یک بالش هم میگذاشتیم توپ رو می فرستاد توی دروازه!!</font></div><div><font size="2">تصویر دوم واقعا از اون ور پشت بام که چه عرض کنم از دو کوچه اون ور تر افتاده پایین!! جوری وانمود می کنه که انگار ما آمریکا رو ضربه فنی کردیم و اونا از انرژی هسته ای دست برداشتند! (به این میگن قدرت رسانه که میتونه موضوعات رو برعکس جلوه کنه)</font></div><div><font size="2">واقعا این افراد در آینده چه توجیهی بر عملکرد خود خواهند داشت و آیندگان در قبال اینان چطور قضاوت خواهد کرد؟</font></div><div><font size="2">این تصاویر برای ثبت در تاریخ، در ذهن ما می ماند:</font></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://maaheno-mihanblog.persiangig.com/image/dolate11/zhenev/zarif03.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://maaheno-mihanblog.persiangig.com/image/dolate11/zhenev/zarif01.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://maaheno-mihanblog.persiangig.com/image/dolate11/zhenev/zarif02.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2013-12-13T10:11:20+01:00 maaheno.mihanblog.com ماه نو عوام‌فریبی آماری در «دولت راستگویان» http://maaheno.mihanblog.com/post/120 <h2><a href="http://point.blog.ir/1392/09/rouhani-and-statistically-populism"><font color="#330033"><font size="2">عوام‌فریبی آماری در «دولت راستگویان»</font></font></a></h2><p><font size="3">یا&nbsp;</font> </p><p><font size="3"> </font></p><h2><font size="2">«اثبات دروغ بزرگ دولت مبنی بر درآمد سرشار نفتی دولت مهر»</font></h2><font size="3"> </font><p><font size="2">بازی با آمار اصلا کار سختی نیست. نیازی نیست برای این که طرف مقابلت رو تخریب کنی، در آمار دست ببری! کافیه یه سری آمار و ارقام تخصصی که فقط برای متخصصین قابل فهم و مقایسه هستن رو برای مردم عادی منتشر کنی. عوامفریبی با استفاده از آمار! این طوری در عین حال که -ظاهرا- دروغ نگفتی، همه‌ی حقیقت رو هم نگفتی.</font></p><p align="left"><font size="3"></font><img hspace="0" border="0" vspace="0" src="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/node_thumb_4/public/content/images/story/92-09/14/89786_180.jpg" alt=""><font size="3"><br></font></p><font size="3"> </font><p><font size="2">برای تشخیص رشد یا کاهش آماری، همیشه ارائه یک رقم نهایی کفایت نمی‌کنه. بلکه گاهی باید صدها پارامتر همزمان در نظر گرفته بشن.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">یکی از ادعاهای همیشگی جناب روحانی اینه که درآمد دولتهای نهم و دهم از همه‌ی دولتها بیشتر بوده، و به همراهی هاشمی رفسنجانی سعی در ایجاد یک موج رسانه‌ای روی این موضوع دارن. اینجا با کمی دقت متوجه میشیم که این ادعا چیزی بیشتر از یک عوامفریبی نیست. فقط چند تا ضرب و تقسیم ساده روی آمارهای رسمی و تایید شده داریم:</font><font size="3"><br></font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><table class="tftable" border="1" style="text-align: right;"><tbody><tr><th id="col0"><font size="3">شاخص‌ها / طی دولت‌ها</font></th><th class="col"><font size="3">احمـدی</font></th><th class="col"><font size="3">خاتمی</font></th><th class="col"><font size="3">هاشمی</font></th><th class="col"><font size="3">موسوی</font></th></tr><tr><td class="col00" style="text-align: center;"><font size="3"> </font><font size="3">درآمد نفتی کل ۸ سال (میلیارد دلار)</font></td><td style="text-align: center;"><font size="3">۵۵۰</font></td><td style="text-align: center;"><font size="3">۲۲۰</font></td><td style="text-align: center;"><font size="3">۱۹۰</font></td><td style="text-align: center;"><font size="3">۲۴۵</font></td></tr><tr><td class="col00" style="text-align: center;"><font size="3"> </font><font size="3">میانگین جمعیت کشور (میلیون نفر)</font></td><td style="text-align: center;"><font size="3">۷۳،۱</font></td><td style="text-align: center;"><font size="3">۶۵،۰</font></td><td style="text-align: center;"><font size="3">۵۷،۰</font></td><td style="text-align: center;"><font size="3">۴۶،۶</font></td></tr><tr><td class="col00" style="text-align: center;"><font size="3"> </font><font size="3">درآمد نفتی هرنفر طی ۸ سال (دلار)</font></td><td style="text-align: center;"><font size="3">۷،۵۲۳</font></td><td style="text-align: center;"><font size="3">۳،۳۸۴</font></td><td style="text-align: center;"><font size="3">۳،۳۳۳</font></td><td style="text-align: center;"><font size="3">۵،۲۵۷</font></td></tr><tr><td class="col00" style="text-align: center;"><font size="3"> </font><font size="3">میانگین قیمت هر اونس طلا (دلار)</font></td><td style="text-align: center;"><font size="3">۱،۳۰۰</font></td><td style="text-align: center;"><font size="3">۳۵۰</font></td><td style="text-align: center;"><font size="3">۲۰۰</font></td><td style="text-align: center;"><font size="3">۲۲۰</font></td></tr><tr><td class="col00" style="text-align: center;"><font size="3"> </font><font size="3">ارزش دلار نسبت به زمان احمدی‌نژاد</font></td><td style="text-align: center;"><font size="3">۱</font></td><td style="text-align: center;"><font size="3">۳.۷۱ برابر</font></td><td style="text-align: center;"><font size="3">۶.۵ برابر</font></td><td style="text-align: center;"><font size="3">۵.۹ برابر</font></td></tr><tr><td class="col00" style="text-align: center;"><font size="3"> </font><font size="3">درآمد هر نفر (با دلار زمان احمدی‌نژاد)</font></td><td style="text-align: center;"><font size="3">۷،۵۲۳</font></td><td style="text-align: center;"><font size="3">۱۲،۵۵۴</font></td><td style="text-align: center;"><font size="3">۲۱،۶۶۴</font></td><td style="text-align: center;"><font size="3">۳۱،۰۰۰</font></td></tr><tr><td class="col00" style="text-align: center;"><font size="3">درآمد هرنفر نسبت به زمان</font><font size="3"> احمدی‌نژاد</font></td><td style="text-align: center;"><font size="3">۱</font></td><td style="text-align: center;"><font size="3">۱.۶۶ برابر</font></td><td style="text-align: center;"><font size="3">۲.۸۸ برابر</font></td><td style="text-align: center;"><font size="3">۴.۱۲ برابر</font></td></tr></tbody></table><font size="3"> </font><h3 style="text-align: right;"><font size="3">توضیح جدول</font></h3> <ol> <li><font size="2"> شاخص <a href="http://point.blog.ir/1392/09/rouhani-and-statistically-populism#idx_1">اول</a> درآمد نفتی کل دولت‌ها طی هشت سال مدیریتشون رو نشون میده . نیازی به توضیح نداره.</font></li> <li><font size="2"> <a href="http://point.blog.ir/1392/09/rouhani-and-statistically-populism#idx_2">دومین</a> شاخص هم توضیح نمی‌خواد، متوسط جمعیت ایران طی هر یک از این دوره‌هاست.</font></li> <li><font size="2">حالا با تقسیم اولی بر دومی، به شاخص <a href="http://point.blog.ir/1392/09/rouhani-and-statistically-populism#idx_3">سوم</a> می‌رسیم، تا عامل جمعیت را هم در آمارمون دخالت بدیم تا به آماری واقعی‌تر و قابل درک‌تر برسیم. اما باز هم این آمار برای قضاوت نهایی کافی نیست، چرا که دلار، اگر چه یکی از اصلی‌ترین ارزهای جهان هست، اما هر کسی کمی از اقتصاد سر دربیاره، این مساله‌ی ساده رو می‌دونه که پول به خودی خود ارزشی نداره و «پشتوانه»‌ی اون که معمولا طلاست، به اون ارزش میده. پس ارزش پول رو باید بر اساس طلا سنجید.</font></li> <li><font size="2">به همین خاطر در شاخص <a href="http://point.blog.ir/1392/09/rouhani-and-statistically-populism#idx_4">چهارم</a> نرخ برابری دلار در مقابل طلا رو داریم، که نشون میده در دولت احمدی دلار به شدت بی‌ارزش شده. </font></li> <li><font size="2">شاخص <a href="http://point.blog.ir/1392/09/rouhani-and-statistically-populism#idx_5">پنجم</a>(ارزش دلار نسبت به زمان احمدی‌نژاد)، از تقسیم عدد 1300 (قیمت هر اونس طلای زمان احمدی) بر هر یک از اعداد ذکرشده در شاخص <a href="http://point.blog.ir/1392/09/rouhani-and-statistically-populism#idx_4">چهارم</a> به دست اومده.</font></li> <li><font size="2">حالا این شاخص رو میشه به عنوان یک ضریب برای آمارهای شاخص <a href="http://point.blog.ir/1392/09/rouhani-and-statistically-populism#idx_3">سوم</a> استفاده کرد، تا ما رو به شاخص <a href="http://point.blog.ir/1392/09/rouhani-and-statistically-populism#idx_6">ششم</a> برسونه، یعنی درآمد هشت ساله‌ی هر ایرانی، در زمان هر یک از دولت‌ها، بر حسب دلاری با یک ارزش یکسان. یعنی همه رو بر اساس دلار زمان احمدی‌نژاد می‌سنجیم تا به یک مقایسه‌ی عادلانه برسیم.</font></li> <li><font size="2">با سنجیدن نسبت بین آمارهای شاخص ششم در دولت‌های قبلی نسبت به احمدی‌نژاد، به <a href="http://point.blog.ir/1392/09/rouhani-and-statistically-populism#idx_7">آخرین</a> شاخص می‌رسیم... </font></li><font size="3"> </font></ol><font size="3"> </font><h3><font size="3">نتیجه‌گیری</font></h3><font size="3">نسبت درآمد نفتی دولت‌های قبلی نسبت به دولت مهر:</font><font size="3"> </font><ul><font size="3"> </font><li><font size="3">خاتمی: 1.66 برابر</font></li><font size="3"> </font><li><font size="3">هاشمی: 2.88 برابر</font></li><font size="3"> </font><li><font size="3">موسوی: 4.12 برابر</font></li><font size="3"> </font></ul><font size="3"> </font><p><font size="3">با این حساب می‌بینیم بر خلاف ادعاهای حسن روحانی، دولت مهر در عین اینكه بیشترین درآمدنفتی را داشته (به لحاظ عدد) اما در واقع کم‌ترین <font color="#3333ff">ثروت آورده</font>&nbsp;برای هر ایرانی از درآمد نفتی رو داشته؛ كه به طور خلاصه دلیل آن افت ارزش دلار و افزایش جمعیت بوده است.</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">نقل از</font><a href="point.blog.ir" target="_blank" title=""><font size="2">نقطه تامل</font><br></a><font size="3"> </font></p> <p></p> text/html 2013-09-28T18:27:59+01:00 maaheno.mihanblog.com ماه نو خدا بیدارشان کند http://maaheno.mihanblog.com/post/119 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">اتفاقی که نیافتاده فقط تلفنی صحبت کردن!! </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">حالا اسلام به خطر افتاده؟!!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">دارم فکر می کنم به اینكه پس تکلیف اون هواپیمای مسافربری ما چی شد؟&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">تکلیف خون جوان های رشید ما که توی جنگی که آمریکا توی اون </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">دخالت</span> <span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"> مستقیم &nbsp;چی میشه؟&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">خانواده های شهدا برای چی عزیزانشون رو فدا کردند؟ </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">اون همه مصیبت و درد و خسارت کجا رفت؟<br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">که الان عده ای راحت با طرف مقابل مذاکره کنند؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">تاریخ عجب تکراری داره! مدتی پیش که به مالک گفتند برگرده، حالا هم گویا حکمیت رو پیش گرفتند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">شاید برای برخی آقایان مرور نظرات امام خمینی درباره رابطه با آمریکا ضروری باشه:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://maaheno-mihanblog.persiangig.com/image/amrika/sder543.jpg" alt=""><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><strong>آنهایی که خواب امریکا را می‏بینند خدا بیدارشان کند</strong></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">سالروز بعثت پیامبر اکرم(ص) و روز ارتش</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">و من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی ما را بیدار کند و افراد ملت ما را بیدار کند. آنهایی که در خواب هستند، آنهایی که باز هم خواب می‏بینند، آنهایی که خواب امریکا را می‏بینند خدا بیدارشان کند ...</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">شما می‏گویید که ما با یک کسی که خرد کرده است مسلمین را و به اسلام هیچ اعتقاد ندارد و هر روز زورش برسد اسلام را زیرپا می‏مالد و منهدم می‏کند، ما با او بنشینیم و دست دوستی بدهیم و بعد هم بگوییم که «سَلَّمَکُمُ اللّه‏»<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>! این چه منطقی است؟ منطق اسلام این است؟! شما اسلام شناس ها این را منطق اسلام می‏دانید؟! خداوند اصلاحتان کند ان‏شاءاللّه‏. من امیدوارم&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">http://jamaran.ir/fa/BooksahifeBody.aspx?id=3509</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><strong><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">در</span></strong><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><strong>ِ همه ممالک هم به روی ما بسته بشود، درِ رحمت خدا به روی ما باز است</strong></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">دیدار با فرماندهان و پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قم</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">ما از نظامی امریکا و از حصر اقتصادی‏اش هیچ باکی نداریم. و گمان نکنید که موفق بشود آن به اینکه یک دخالت نظامی بکند. و اجازه بدهد ملت امریکا و مجلس امریکا به اینکه دخالت نظامی بکند. برای اینکه می‏داند ملت امریکا که دخالت نظامی به ضرر ملت امریکاست و به ضرر دولت امریکا است. و از حصر اقتصادی هم ابداً خوفی نداشته باشید. برای اینکه ملتهای دیگر و دولتهای دیگر تابع امریکا نیستند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">درِ دنیا به روی ما بسته نخواهد شد. ما خدا را داریم. درِ دنیا به روی ما بسته بشود، در رحمت خدا به روی ما باز است. ما برای خدا می‏خواهیم اقدام کنیم. ما قیام کردیم برای خدای تبارک و تعالی. ما دیدیم که ظلم در این مملکت هست. ما دیدیم که چپاولگری در این مملکت هست. ما دیدیم که مستکبران، مستضعفان را دارند از بین می‏برند. قیام کردیم. ما برای خدا قیام کردیم.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">درِ همه ممالک هم به روی ما بسته بشود، درِ رحمت خدا به روی ما باز است. و ما اتکال به رحمت خدا و اتکال به قدرت خدا می‏کنیم. و شما قدرتمند باشید و به پیش بروید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">http://jamaran.ir/fa/BooksahifeBody.aspx?id=2152</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"></span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://maaheno-mihanblog.persiangig.com/image/amrika/sd56rt4.jpg" alt=""><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><strong>اگر ما دستمان را به سوی امریکا دراز کنیم، آسوده تا آخر زندگی می‏کنیم اما ..</strong></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">باید مردم توجه کنند که کاری بزرگ انجام داده‏اند و دشمن هم برای شکست آنها از هیچ کوششی دریغ نمی‏کند. مردم باید محکم و استوار برای آزادی و استقلال بایستند، اگر ما دستمان را به سوی امریکا و یا شوروی دراز کنیم، آسوده تا آخر زندگی می‏کنیم، ولی مردم ما که این را نمی‏خواهند، پس باید این توطئه‏ها را کم و زیاد تحمل کنند</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><a href="http://jamaran.ir/fa/BooksahifeBody.aspx?id=3417"><span dir="LTR" style="color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none">http://jamaran.ir/fa/BooksahifeBody.aspx?id=3417</span></a></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><strong>می‏خواهند یک هیاهو راه بیندازند تا با امریکا روابط داشته باشیم</strong></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">اینها می‏خواهند یک هیاهو راه بیندازند تا با امریکا روابط داشته باشیم و ما دست از صدام برداریم. و ما تا آخر ایستاده‏ایم و با امریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد، مگر این که آدم بشود و از ظلم کردن دست بردارد و از آن طرف دنیا نیاید در لبنان، و نخواهد دستش را به طرف خلیج فارس دراز کند. مادامی‏کهامریکا این طور است و آفریقای جنوبی آن طور عمل می‏کند[2]و اسرائیل هست، ما با آنها نمی‏توانیم زندگی بکنیم. اسرائیل آدم شدنی نیست. مع ذلک می‏بینید شیاطین، با این که ما از بیست سال قبل و در زمان شاه فریاد زدیم و مسلمین را به ادراک خطر اسرائیل دعوت کردیم، می‏گویند: ایران با اسرائیل و امریکا رابطه دارد!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><a href="http://jamaran.ir/fa/BooksahifeBody.aspx?id=3445"><span dir="LTR" style="color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none">http://jamaran.ir/fa/BooksahifeBody.aspx?id=3445</span></a></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span> <img hspace="0" border="0" alt="" vspace="0" src="http://maaheno-mihanblog.persiangig.com/image/amrika/33duy56.jpg"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><strong>روابط ما با امریکا روابط یک مظلوم با یک ظالم است</strong></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">توطئه‏های امریکا و ابرقدرتها</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">29/02/1358</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">دولت امریکا ما را[تهدید]کرده بود که اگر چنانچه این اعدامها ادامه پیدا بکند، در روابط ایران با امریکا یک قدری خطر می‏افتد، ای الهی که به خطر بیفتد! ما روابط با امریکا را می‏خواهیم چه بکنیم. روابط ما با امریکا روابط یک مظلوم با یک ظالم است؛ روابط یک غارت شده با یک غارتگر است. ما می‏خواهیم چه کنیم. آنها میل دارند که با ما روابط آنها احتیاج دارند که با ما روابط داشته باشند؛ ما چه احتیاجی به امریکاداریم. امریکا آن طرف دنیاست. آنها می‏خواهند که بازار داشته باشند اینجا. آنها باز طمع دارند که نفت ما را بخورند. ما که، اسلام که، بنا ندارد که ظلم به دیگری بکند، مظلوم هم نخواهد شد</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">http://jamaran.ir/fa/BooksahifeBody.aspx?id=1575</span></p><p></p> text/html 2013-09-20T05:15:57+01:00 maaheno.mihanblog.com ماه نو کسی که هولوکاست را انکار می کرد، مرد بود و رفت http://maaheno.mihanblog.com/post/118 <p><font size="3">کسی که هولوکاست را انکار می کرد، مرد بود و رفت ...</font> </p><p><br></p><p align="center"><img hspace="0" border="0" vspace="0" src="http://maaheno-mihanblog.persiangig.com/image/ahmadi/mard/poster5.jpg" alt=""></p><p><br></p><p>حضور احمدی نژاد در لبنان (بنت جبیل) نزدیکی مرز اسرائیل</p><p align="center"><br></p><p align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://maaheno-mihanblog.persiangig.com/image/ahmadi/mard/ahmadiLobnan02.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" vspace="0" src="http://maaheno-mihanblog.persiangig.com/image/ahmadi/mard/ahmadi_lobnan1.jpg" alt=""><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://maaheno-mihanblog.persiangig.com/image/ahmadi/mard/ahmadiLobnan01.jpg" alt=""></p> text/html 2013-09-09T14:52:19+01:00 maaheno.mihanblog.com ماه نو کدام هولوکاست؟! http://maaheno.mihanblog.com/post/117 <p> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">بعد از دیدن اظهار نظر وزیر امور خارجه در پاسخ به کامنت دختری که در فیس بوک وی گذاشته بود خواستم مطلبی بنویسم اما دیدم جوابی که حسین شریعتمداری به آن داده بسیار جامع و کامل است و مستقیم همان مطلب را قرار می دهم.&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">آنچه اخیرا در شبکه اجتماعی تویتر بین آقای دکتر ظریف و خانم کریستی‌پلوسی - دختر نانسی پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا- رد و بدل شده است با توجه به اشراف آقای ظریف بر مسائل و معادلات سیاسی و جایگاه رسمی ایشان به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عجیب و غیرمنتظره بود. آقای ظریف در تویتر به استقبال سال نو یهودیان رفته و نوشته بود «روش هشانا، سال نو یهودیان مبارک باد» و کریستی پلوسی با تشکر از ایشان خطاب به وی نوشته بود «ممنون! سال نو با پایان دادن به انکار هولوکاست از سوی ایران شیرین‌تر می‌شود» و آقای ظریف در پاسخ به او می‌نویسد «ایران هرگز هولوکاست را انکار نکرده است. مردی که هولوکاست را انکار می‌کرد، رفته است. سال نو مبارک»! و پلوسی پاسخ داده بود؛ «خوشحالم که می‌شنوم، ممنون از پاسختان» درباره این محاوره مکتوب که بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌های خبری داشته است، گفتنی‌هایی هست.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">الف- منظور آقای ظریف از «مردی که هولوکاست را انکار می‌کرد» آقای دکتر احمدی‌نژاد است و این اشاره ضمن آن که اهانت به رئیس‌جمهور سابق و دور از انصاف و آداب دیپلماتیک است، با واقعیت نیز همخوانی ندارد. زیرا هولوکاست اگرچه -آن‌گونه که خواهد آمد- فقط یک افسانه ساخت صهیونیست‌هاست ولی دکتر احمدی‌نژاد با طرح یک سؤال هوشمندانه، پاشنه‌آشیل صهیونیسم بین‌الملل را نشانه رفته و پرسیده بود؛ اگر هولوکاست واقعیت داشته باشد، آلمان نازی عامل آن بوده است، بنابراین چرا باید مردم مسلمان فلسطین تاوان جنایت نازی‌ها را بپردازند و چرا یک یا دو استان از آلمان و اتریش به صهیونیست‌ها واگذار نشده است؟ و چنانچه واقعیت نداشته باشد، چرا صهیونیست‌ها با استناد به یک داستان جعلی، مظلوم‌نمایی کرده و خود را از همه دنیا طلبکار می‌دانند؟ احمدی‌نژاد با این سؤال منطقی که هیچ یک از دیپلمات‌های مدعی، جرأت و یا هوشمندی لازم برای طرح آن را نداشته‌اند، مشروعیت جعلی رژیم صهیونیستی را فرو ریخت و از این زاویه درخور تقدیر و تحسین فراوان است. آیا جناب آقای ظریف برای این پرسش علمی و منطقی پاسخی دارند؟ اگر دارند، بفرمایند! و اگر پاسخی ندارند- که ندارند- انتظار آن بوده و هست که زبان و قلم به تقدیر از آقای احمدی‌نژاد بچرخانند و نه اهانت به ایشان و دلداری - البته ناخواسته- به دشمنان که «مردی که هولوکاست را انکار می‌کرد، رفته است»!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ب- 8 سال پیش- 22 آذرماه 84- نگارنده در یک یادداشت نسبتاً مفصل و به نقل از مورخان برجسته و بلندآوازه اروپایی و آمریکایی، اسناد و شواهدی ارائه کرده بود که در جعلی بودن داستان هولوکاست کمترین تردیدی باقی نمی‌گذاشت و از آنجا که امروز هم ماجرا همان ماجرای آن روز است؛ اشاره به بخش‌هایی از آن یادداشت مفصل ضروری به نظر می‌رسد؛ در یادداشت مورد اشاره آمده بود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">1- در اوایل دهه 80 قرن نوزدهم، تعدادی از اعضای آژانس بین‌المللی یهود، از جمله، «پی‌یر ویدال ناکه»، «سرژ ولز»، «فرانسوا براریدا» تحت سرپرستی «رنه ساموئل سپرات» خاخام معروف فرانسه، با استناد به داستان ساختگی کشتار 6 میلیون یهودی در جنگ جهانی دوم و به عنوان پیشگیری از فراموش شدن مظلومیت این قوم! پیش‌نویس قانونی را تهیه کرده و در ژوئیه سال 1990 میلادی در فرانسه به تصویب رساندند که بر اساس آن «هرگونه تردید درباره «هولوکاست»، اعم از تردید درباره کشتار- مورد ادعای- یهودیان در جنگ جهانی دوم، وجود اتاق‌های گاز و حتی کمترین تردید در رقم 6میلیونی یهودیان کشته شده، جرم تلقی می‌شود! و هر کس در فرانسه از این قانون تخلف کرده و در سه موضوع یاد شده تردید کند به یک ماه تا یک سال زندان و پرداخت 2 هزار تا 300 هزار فرانک جریمه محکوم می‌شود.» و بعدها با فشار آمریکا، انگلیس، فرانسه و آژانس بین‌المللی یهود، این قانون در سایر کشورهای اروپایی نیز به تصویب رسید به طوری که امروزه هرگونه تردید درباره هولوکاست مورد ادعا و ابعاد و اجزاء آن در اروپا جرم تلقی می‌شود!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">2- تاکنون ده‌ها مورخ برجسته اروپایی و صدها استاد بلندآوازه و متخصص شناخته شده در بررسی اسناد تاریخی، با ارائه اسنادی که هیچ صاحب‌نظری نمی‌تواند در صحت آنها کمترین تردیدی روا دارد، به روشی کاملا علمی اثبات کرده‌اند ماجرای قتل عام 6 میلیون یهودی، کوره‌های آدم‌سوزی، اتاق‌های گاز و همه آنچه صهیونیست‌ها در این باره ادعا می‌کنند، دروغ محض و یک داستان ساختگی با اهداف نه فقط سیاسی، بلکه جنایتکارانه است و شاید تعجب کنید - البته از دموکراسی با قرائت غربی تعجبی ندارد - که از این دانشمندان و محققان تمامی آنهایی که اروپایی بوده‌اند، بدون استثناء - تاکید می‌شود، بدون استثناء- به دادگاه جلب شده و تنها به دلیل آن که تحقیقات علمی آنان باآنچه دولت‌های اروپایی درباره هولوکاست پذیرفته و تصویب کرده‌اند، تفاوت داشته، محاکمه و به زندان و جرایم نقدی محکوم شده‌اند! و دولت‌های غربی هنوز به این سؤال پاسخ نداده‌اند که چگونه می‌توان از یک سو ادعای آزادی عقیده و اندیشه را داشت و در همان حال، اگر تحقیقات علمی و مستند دانشمندان با ادعای بی‌اساس و افسانه‌سرایی صهیونیست‌ها تفاوت داشته باشد، این دانشمندان و محققان مستحق محاکمه، زندان و جریمه هستند؟!...</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تعداد دانشمندان و محققان برجسته‌ای که نتیجه تحقیقات علمی و مستند آنها حکایت از جعلی بودن هولوکاست می‌کند، بیشتر از آن است که حتی فهرست آنان قابل اشاره در این نوشته محدود باشد و فقط به عنوان نمونه و به مصداق اندکی از بسیارها می‌توان به پروفسور روژه گارودی، پروفسور روبر فوریسون، پروفسور کریستوفرسون - صاحب کتاب معروف «دروغ آشویتس»- ... و نویسندگان صدها رساله علمی دیگر اشاره کرد که در این میان، ماجرای پروفسور روبر فوریسون و پروفسور روژه‌گارودی - هر‌دو از فرانسه - جدیدتر و عبرت‌آمیز است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">3- پروفسور روبر فوریسون، استاد دانشگاه معروف «لیون» فرانسه و كارشناس عالی‌رتبه بررسی و ارزیابی اسناد و مدارك تاریخی، با شهرتی جهانی است. او تحقیقات علمی و مستند خود را در كتابی با عنوان «اتاق‌های‌گاز، واقعیت یا افسانه؟» جمع‌آوری كرده كه به فارسی نیز ترجمه شده است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">او هزاران سند را در این زمینه بررسی كرده است و طی سال‌ها تحقیق، از تمامی مراكز مورد ادعای صهیونیست‌ها، نظیر اتاق‌های گاز، موزه ساختگی كوره‌های آدم‌سوزی، داخائو در مونیخ آلمان و... بازدید كرده و با صدها شاهد به گفت‌وگوی دقیق و علمی پرداخته و در نهایت بدون كمترین تحلیل و تنها به زبان اسناد، نشان داده است كه ماجرای كشتار یهودیان در آلمان نازی یك دروغ بزرگ تاریخی و فریب شرم‌آور افكار عمومی است. چیزی كه از صهیونیست‌های وحشی به هیچوجه دور از انتظار نیست.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">به عنوان مثال، فوریسون به عكس‌های ساختگی از اتاق‌های گاز مورد ادعای صهیونیست‌ها اشاره كرده و ضمن رد این ادعا با استناد به مدارك غیرقابل‌انكار، با تعجب می‌پرسد، اگر این عكس‌ها واقعی است، چگونه سربازان آلمانی- مورد ادعا- بدون ماسك و بی آن كه كمترین پوششی بر دهان، بینی و چشم خود داشته باشند در اتاق‌های مالامال از گازهای كشنده ایستاده و بر جان كندن یهودیان محكوم نظارت می‌كنند؟! و یا، درباره یكی دیگر از عكس‌های مورد ادعای صهیونیست‌ها كه جمعی از یهودیان را در محاصره چند تانك نشان می‌دهد، با ارائه اسناد و شواهدی خواندنی و غیرقابل تردید، نشان می‌دهد كه تانك‌ها در این عكس، انگلیسی هستند نه آلمانی و...</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ج - آقای دکتر ظریف ادعا کرده‌اند که «ایران هرگز هولوکاست را انکار نکرده است»! و توضیح نداده‌اند که ادعای ایشان بر اساس کدام «سند» یا شاهد و قرینه‌ای ابراز شده است؟ بدیهی است وزیر امور خارجه محترم کشورمان انتظار ندارند افسانه هولوکاست که غیر از ادعای «ساموئل سپرات» خاخام معروف فرانسوی هیچ سند دیگری برای اثبات آن وجود ندارد از سوی ایران اسلامی قابل پذیرش باشد!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">گفتنی است آقای دکتر ظریف در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی خویش که روز سه‌شنبه 22 مرداد در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد بر وفاداری خود به آموزه‌های امام و رهبر معظم انقلاب اصرار ورزید و پس از آن نیز در جایگاه وزیر امور خارجه کشورمان مواضع تحسین‌برانگیزی داشت. از این روی اظهار نظر اخیر در شبکه تویتر را می‌توان ناشی از کم دقتی ایشان تلقی کرد که نیاز به تصحیح دارد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">د - و بالاخره، از آنجا که دکتر ظریف اهل مطالعات تاریخی و اسلامی هستند باید توجه ایشان را به این واقعیت جلب کرد که اولین و تنها سند مکتوب درباره وقوع هولوکاست - به مفهوم زنده‌سوزی دسته‌جمعی انسان‌ها - که تاریخ کهن یهود و برخی از کاوشگران تاریخ باستان به آن اشاره کرده‌اند و در کلام خدا - سوره مبارکه بروج - نیز به صراحت آمده است، از وقوع این جنایت توسط قوم یهود خبر می‌دهد: ذونواس پادشاه یمن به دین یهود گروید و با تحریک خاخام‌های یهودی مردم یمن را که بر دین حضرت مسیح (ع) بودند وادار کرد یهودی شوند و آنان را که حاضر به پذیرش دین یهود نبودند، در گودال‌های پر از آتش سوزان - اخدود- افکند و انبوهی از زنان و مردان و کودکان مسیحی را زنده زنده در آتش سوزاند...</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">«والسماء ذات البروج... سوگند به آسمان که دارای برج‌های بسیار است و سوگند به روز موعود و سوگند به شهادت‌دهنده و آنچه به آن شهادت دهند که مرگ بر اصحاب اخدود، آنان که آتش سوزان برافروختند و در حالی که برکناره آتش نشسته بودند، به آنچه بر سر مؤمنان می‌آوردند نظاره می‌کردند. آنان - یهودیان - تنها به این علت از مؤمنان انتقام گرفتند که آنها به خدای عزیز و حمید ایمان آورده بودند».</span></p><font size="2"></font><p></p>